نویسنده

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، زنجان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی موانع مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدارس متوسطۀ شهر تهران است. برای نیل به این هدف، سؤالات پژوهش در راستای این موضوع و هدف تدوین شدند. برای پاسخ به سؤالات علاوه بر مطالعات نظری، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای نظرات دو گروه از نمونۀ آماری یعنی «دانش‌آموزان» (1230 نفر) و «مسؤولان و دبیران» (240 نفر) از طریق پرسشنامه‌های محقق‌ساخته (96/0 و 94/0= ) جمع‌آوری گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی‌ ـ پیمایشی و توصیفی‌ـ همبستگی است. داده‌های جمع‌آوری شده نشان داد که موانع متعددی از قبیل موانع فرهنگی ـ اجتماعی، مدیریتی، ساختاری، انگیزشی، فردی و قانونی فراروی مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدارس وجود دارند. تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی نشان داد که نقش این موانع از نظر هر دو گروه نمونه در سطح متوسطی است و در بین آنها به‌طور کلی دو مانع قانونی و انگیزشی نسبت به موانع دیگر از نقش مهمی برخوردارند. همچنین براساس یافته‌ها، در بین متغیرهای جمعیت‌شناختی دو متغیر «منطقه» و «نوع عضویت در شورای دانش‌آموزی» متغیرهای پیش‌بینی‌کنندۀ موانع مشارکت هستند، به‌طوری که براساس آنها می‌توان موانع مشارکت دانش‌آموزان را در فعالیت‌های مدارس شهر تهران پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Students Participation Obstacles in Secondary School Activities in Tehran City

چکیده [English]

The purpose of this study is to explore obstacles of student participation in secondary school activities in Tehran city. The research questions were written based on the research purpose. To ansewer the research questions, in addition to reviewing literature the opinions of statistical samples were collected using questionnaire and by cluster random sampling. The participants were «students» (1230) and «school authorities & teachers» (240). The research method was «applied research» in term of purpose and it was «survey and correlation research» in term of data collecting method. The results revealed that there are various obstacles for participating students in school activities such as: socio-cultural, managerial, structural, motivational, individual and legal obstacles. After analyzing data by descriptive and inferential statistics illustrated that student participation obstacles is medium from both sample groups point of view. Among participation obstacles, legal and motivative obstacles were more than other obstacles. Furthermore logistic regression analysis showed that among demographic variables the "membership in student council" and "educational locale" variables were as regressor variables for participation obstacles

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Participation Obstacles
  • School Activities
  • Student Council