نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه (نگرش به تحصیل، یادگیری گروهی، نگرش و رفتار دانش‌آموز، نگرش معلم، نگرش اولیا، وسایل و امکانات و محیط فیزیکی) با انگیزۀ پیشرفت در میان دانش‌آموزان اول تا سوم راهنمایی شهرستان مبارکه است. به این منظور از 6155 نفر دانش‌آموز دورۀ راهنمایی 463 نفر (240 دختر و 223 پسر) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ـ خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ فرهنگ مدرسه استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامۀ فرهنگ مدرسه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. برای روایی سازۀ پرسشنامه یاد شده از روش تحلیل عامل استفاده شد و ابعاد هفتگانۀ ذکر شده در بالا به‌دست آمد. پایایی پرسشنامۀ فرهنگ مدرسه به روش آلفای کرونباخ 93/0 برآورد گردید و پایایی پرسشنامۀ هرمنس به روش آلفای کرونباخ 86/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد: 1ـ بین عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و انگیزۀ پیشرفت رابطه وجود دارد. 2ـ ابعاد فرهنگ مدرسه قدرت پیش‌بینی‌کنندگی انگیزۀ پیشرفت را دارد و بیشترین پیش‌بینی‌کنندۀ انگیزۀ پیشرفت دانش‌آموزان نگرش به تحصیل، نگرش معلم و محیط فیزیکی بوده است. 3ـ بین مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه از نظر دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Elements and Dimensions of School Culture with Achievement Motivation: A Case of Middle Schools in Mobarake (Esfahan Province)

چکیده [English]

The purpose of the present study was the relationship between the elements and dimensions of school culture (educational point of view, group learning, pupil behavior, teacher attitude, parent's opinion, facilities, materials and physical environment) with, achievement motivation among first to third grade Middle school female and male students of Mobarake.
So, from among 6155 Middle school students, 463 (240 female & 223 male) students were randomly selected by cluster, multi-stage sampling. The method of the study was correlation measurement. For the sake of data gathering two questionnaires (Hermance achievement motivation and researcher-made of school-culture) were used, which the reliability of these questionnaires were confirmed by factor analysis and experts respectively, and the above seven mentioned dimensions were obtained. The stability of school culture questionnaire was estimated by Cronboch's Alpha methods was 0.93, the validity coefficient of Hermance questionnaire was 0.86 which was analysed by Chronboch's Alpha. For data analysis the statistical procedures of Pearson Correlation and Regression Analysis and Independent T were used. Data analysis showed that: 1) There was a significant relationship between the elements and dimensions of school culture and achievement motivation. 2) School culture dimensions could predict achievement motivation and the most predictable pupil achievement motivations were: educational point of view, teacher attitude, and physical environment. 3) There was a difference in school culture components among male and female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school culture
  • School culture dimensions
  • motivation
  • achievement motivation