نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطۀ شهرستان لنجان انجام شد. پژوهش حاضر به‌دلیل ماهیت موضوع، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش همۀ دبیران مدارس متوسطۀ شهرستان لنجان به تعداد 1645 نفر در سال تحصیلی 88 ـ87 بودند و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول حجم نمونه، 190 نفر از آنان انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ سبک رهبری مدیر و سلامت سازمان استفاده شد. پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ سبک رهبری مدیر با 53 سؤال بسته‌پاسخ با طیف 5 درجه‌ای لیکرت که سؤال‌های آن براساس نظریۀ مسیرـ هدف هاوس تدوین گردید، همچنین پرسشنامۀ سلامت سازمانی شامل 44 سؤال به‌صورت بسته‌پاسخ که سؤال‌های آن از پرسشنامۀ سلامت سازمانی هوی و همکاران استخراج گردید. در ضمن روایی پرسشنامه‌ها را تعدادی از متخصصان مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان تأیید کردند. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که پایایی پرسشنامۀ سبک رهبری 91/0 و پرسشنامۀ سلامت سازمانی 94/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در سطح آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس) با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین انواع سبک‌های رهبری (موفقیت‌مدار، هدایتی، حمایتی، مشارکتی) با سلامت سازمانی رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد. بین نظرات دبیران در خصوص سبک‌های رهبری مدیران مدارس براساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقۀ خدمت) تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین نظرات دبیران در خصوص سلامت سازمانی برحسب مدرک تحصیلی و سابقۀ خدمت تفاوت وجود نداشت، اما برحسب جنسیت تفاوت وجود داشت. براساس نتایج رگرسیون چندگانه، از بین سبک‌های چهارگانه، سبک‌های حمایتی و هدایتی پیش‌بینی‌کنندۀ سلامت سازمانی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of relationship Between Leadership Styles of Directors With Organizational Health in Highschools of the Lendjan Towaship During The Scholar year 2008-2009

چکیده [English]

The objective of this research project was to study the relationship between leadership styles of directors with organizational health in highschools of the lendjan township. Due to the nature of the subject, the present research in descriptive and of correlation type. Statistical population is composed of all the high school teachers of the lendjam township in the number of 1645 in the scholar year 2008-2009 who were selected via random sampling of classed appropriate to volume and employing the sample volume for mula through whom, 190 individuals were selected. To collect data, two questionnaires of the director's leadership style and the orgamization health were used. The verified questionnaire of the director's leadership style with 53 close questions with 5- degree likret spectoum was employed the Haus' theory of direction of targets. Also the organizational health questionnaire comprising of 44 questions of closed answers was adapted from the organizational health questionnaire of hoi et al. Mean while validity of the questionnaires was confirmed by some of the educational management experts of the Isfahan University. Reliability of the questionnaires was computed through the Cronbach alpha coefficient according to which reliability of the questionnaire of leadership style was estimated to be 91% and that of the organizational health was 94%. Data analysis was performed at the two descriptire statistics (frequency, percentage, mean and stamdard deviation) and at the inference statistics (pearson's correlation coefficient, multiple regression and the variance analysis test) using the SPSS software. The research findings showed that there is a signiticamt and direct relationship setween the leadership styles (success- oreiented, conductive, supportive, cooperative) and the orgamizational health. There was no significant difference between opinions of the highschool teachers on leadership styles of the school principals based on demographic specifications (gender, educational degree, career past record). Also, data indicated that there was no difference betveen opinions of teachers on organizational health according to educational degree and career past record howerer, there was a difference based on gender. Based on results of multiple regression, amongst the triad styles, the supportive and conductive styles were predictive of organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Style
  • organizational health
  • school management
  • highschools