نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدیر مجتمع آموزشی شهید کیانپور شهرستان ایذه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

3 استادیار و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر نظارت و راهنمایی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در پایۀ دوم راهنمایی در درس زبان انگلیسی در شهرستان ایذه است. با در نظر گرفتن دو فرضیه (تأثیر نظارت و راهنمایی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و تأثیر یکسان آن در پیشرفت تحصیلی دختران و پسران) به روش نیمه‌تجربی با انتخاب 8 گروه نمونه که 4 کلاس تجربی و 4 کلاس گواه بوده بودند، در مدت 3 ماه با استفاده از چرخه نظارت و راهنمایی در 3 مرحلۀ برنامه‌ریزی و تبادل‌نظر با گروه آزمایش قبل از مشاهدۀ کلاس‌ها، بازخورد و تبادل‌نظر پس از مشاهده انجام گرفت. ابزار پژوهش دو آزمون یکی به‌عنوان پیش‌آزمون و دیگری به‌عنوان پس‌آزمون با استفاده از سؤالات هماهنگ از هر دو گروه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نظارت و راهنمایی تعلیماتی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر در درس زبان انگلیسی دورۀ راهنمایی تحصیلی تأثیر زیاد و یکسانی دارد. نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای همۀ معلمان در دوره‌های مختلف تحصیلی لازم و ضروری است و با توجه به نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، در حال حاضر اعمال نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس راهنمایی به‌عنوان یک کمبود و مشکل در نظام آموزشی باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد و برای اعمال هرچه بهتر آن، برنامه‌ریزی دقیق و اصولی براساس پیشنهادهای مطرح شده انجام گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Instructional Supervision and Directionon Educational Progress in English Language

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Oraki 1
  • Gholam Reza Ahmadi 2
  • Ahmad ali Forughi Abari 3

چکیده [English]

The objective of this reseach was to stude the effectiveness of supervision and direction on educational progress of students at the guidance school second grade in English language in the Izeh township. Considering the two theories (effectiveness of supervision and direction on educational progress of students and its identical effect on educational progress of girls and boys) via the semiexperinental procedure, throngh selecting 8 specimen groups including 4 classes in the experimental sciences and 4 controls, during a period of 3 monthsusing the supervision and direction cycles at the 3 programming stages and exdiamge of views with the experimental group, prior to observation of classes, feedback and post-observation exchange of views was performed. Research tool was composed of two teste, one as pre-test and the other on as post test (a priori 8 a posterior tests) uning uniform questions set forth for soth groups. To analyse the obtained results, the descriptive and statistical inference and spss software were employed. Results of study showed that instructional supervision and guidance is highly and equally effective on educational progress 3 of male and female students in English Language course at the guidance school graced. Instructional supervision and direction is necessary for all teachers at varions educational courses and regarding the results obtained of this research, at present supervision and instructional guidance in the guidance school should be considered by the authorities as deficiency and a problem in the education system. And to implement it in the best way possible, precise and fouadamental planning should ye done based on the propounded proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inspection and direction (guidance)
  • Educational Progress
  • Learning
  • chinical inspection
  • Growth of teachers
  • Evaluation