نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسۀ کارآیی درونی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و واحد نجف‌آباد طی سالهای تحصیلی 88 ـ83 است. روش این پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع پژوهش‌های موردی می‌باشد. از نظر هدف نیز جزء پژوهش‌های کاربردی است. برای گردآوری داده‌ها از فرم‌های محقق‌ساخته استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از: 1ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در درصد سهم گروه عمران از جمعیت دانشجویی، نسبت دانشجو به استاد، مرتبۀ علمی هیأت علمی، نسبت کتاب به دانشجو و تراکم دانشجو در کلاس، میزان اتلاف و متوسط طول تحصیل در مقطع کاردانی همواره وضعیت مطلوب‌تری نسبت به واحد نجف‌آباد داشته است و در طی 5 سال بررسی روند رو به رشدی داشته است که گاه به‌دلیل کاهش جمعیت دانشجویی و گاه به‌دلیل افزایش امکانات بوده است. 2ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از نظر رشد کارکنان غیرآموزشی، مدرک تحصیلی هیأت علمی، تراکم دانشجو در کلاس، میزان اتلاف و متوسط طول تحصیل در سه مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی (پیوسته) و کارشناسی (ناپیوسته)، مترمربع فضاهای آموزشی به دانشجو، همواره وضعیت مطلوب‌تری نسبت به واحد شهرکرد داشته است و این دانشگاه طی 5 سال بررسی توانسته یک روند صعودی را داشته باشد که هم کاهش جمعیت دانشجویی و هم افزایش امکانات در این روند صعودی مؤثر بوده‌اند. 3ـ میزان اخراجی‌ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در واحد شهرکرد و مقاطع کارشناسی (ناپیوسته) و کاردانی در واحد نجف‌آباد بیشتر بوده است. 4ـ میزان انصرافی‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی (ناپیوسته) و کاردانی در واحد نجف‌آباد و مقطع کارشناسی در واحد شهرکرد بیشتر بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In an applicable case study we aimed to investigate and compare internal efficacy of Civil Engineering Departments of Islamic Azad universities in 2004-2009. To gather required date researcher- tailored questionnaire was applied

چکیده [English]

In terms of student numbers, proportion of academic staff to student, academic level of staff, proportion of book to student, density of students in each academic class, loss of education and average duration of education, Shahre-Kord Civil Engineering Department has a better situation in Technician degree comparing with Najaf-Abad one’s. Indeed, Shahre-Kord Civil Engineering Department has experienced a growing trend in studied duration (from 2004 to 2009) which sometimes has been due to decrease in student population and sometimes to increase in facilities. In terms of growth in non-academic staff, credentials of academic staff, density of students in each academic class, loss of education, average duration of education in degrees of master of science, bachelor of science (continuous and non-continuous), proportion of educational space to student (squared meter), Najaf-Abad Department of Civil engineering always has had a better situation in comparison with Shahre-Kord one’s. In fact, Najaf-Abad university has enjoyed from a soaring trend from 2004-2009. Both decrease of student population and improvement in facilities account for mentioned soaring trend. In terms of rates of dismissal, Shahre-Kord University has had higher rates of dismissal among bachelor and master students. In contrast, Najaf-Abad University has had higher rate of dismissal among technician students. Rate of withdraw from education was higher among master, bachelor (non-continuous) and technician students of Najaf-Abad university whereas Shahre-Kord university has had higher rates among bachelor students in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficacy
  • internal efficacy
  • assessmen