نویسندگان

چکیده

ارزشیابی کیفی توصیفی یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش است که به‌منظور بهبود وضعیت نظام ارزشیابی در آموزش صورت می‌گیرد. این پژوهش به منظور بررسی میزان اثربخشی اجرای آزمایشی ارزشیابی کیفی توصیفی بر اضطراب و اعتماد به‌نفس دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان اردبیل در سال تحصیلی 89 ـ 88 انجام شد. روش تحقیق از نوع علّی ـ ‌مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری این تحقیق دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی مدارس طرح ارزشیابی توصیفی (508 نفر) بودند. نمونه‌گیری از این مدارس از طریق سرشماری صورت گرفت، اما برای انتخاب گروه نمونۀ مقایسه از مدارس دارای ارزشیابی کمّی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و برای هر مدرسۀ دارای ارزشیابی کیفی توصیفی یک مدرسۀ ارزشیابی کمّی که شبیه آن مدرسه باشد، برای مقایسه انتخاب گردید. نمونۀ دانش‌آموزان مدارس ارزشیابی توصیفی 508 نفر و دانش‌آموزان مدارس سنتی 491 نفر بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های اعتماد به‌نفس و پرسشنامۀ اضطراب از دانش‌آموزان جمع‌آوری شد که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 73/0 و 85/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و آمار استنباطی تی گروههای مستقل استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که دانش‌آموزان در مدارس مجری ارزشیابی کیفی توصیفی اضطراب کمتر و اعتماد به‌نفس بیشتری نسبت به دانش‌آموزان مدارس سنتی تجربه می‌کنند. با توجه به نتایج این تحقیق اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی با رفع برخی کاستی‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Effect of Qualitative Descriptive Evaluation on Decreasing Anxiety and Improving self Confidence of Primary School Student in Descriptive Evaluation With Traditional School

چکیده [English]

Qualitative descriptive evaluation is one of Education Ministry programs that implement in order to improve the evaluation manner of educational system. The study conducted to investigate the effectiveness of implementing qualitative descriptive evaluation on student’s anxiety and self-confidence in Ardabil Province on the 88-89.
Research method was Causal-comparative. Population were three and four grade primary students of qualitative descriptive evaluation schools that include 508 students. All of these school students were selected as a sample and students in school of traditional evaluation were selected in purposefully way. One school of traditional evaluation were selected against one school of descriptive evaluation. Descriptive schools students sample were 508 people and traditional school students were 491 people. Required data of students were collected through self confidence and anxiety questionnaires, their reliability by alpha cronbach were 0.73 and 0.85. Collected data were analyzed by SPSS software. The results showed that the qualitative descriptive evaluation have more effect on students self-confidence and reducing anxiety than traditional evaluation. According to the results of this research implementing qualitative descriptive evaluation with fixes some shortcomings recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive qualitative evaluation
  • Anxiety
  • self-confidence
  • Primary School Students