نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطۀ استرس شغلی و رضایت شغلی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و دولتی استان فارس بوده است. در این مطالعۀ همبستگی که جامعۀ آماری آن را همۀ اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و دولتی استان فارس تشکیل می‌دادند، براساس جدول تعیین حجم کرجسی و مورگان (1970) تعداد 379 نفر به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر پرسشنامۀ رضایت شغلی (کندال و هولین، 1969) و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ استرس شغلی اعضای هیأت علمی بوده است. به‌منظور تحلیل داده‌های گردآوری شده از آمار در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون به روش همزمان) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و استرس شغلی همبستگی منفی معناداری (69/0- =R) وجود دارد. میزان استرس شغلی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد بالاتر از اعضای دانشگاههای دولتی است. میزان رضایت شغلی در بین اعضای دانشگاههای آزاد پایین‌تر از اعضای دانشگاههای دولتی است. یافته‌های پژوهش حاضر از لحاظ اهداف تشخیصی و مداخله‌گرایانه راهگشای تحقیقات مشابه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of relationship between occupational stress and satisfication among members of faculty in private and governmental university

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the Recognition of relationship between occupational stress and satisfication among members of faculty in private and governmental university. The descriptive method was correlational. The population of the study were members of faculty in private and governmental university. Thriugh random sampling technique and Kergsy & Morgan sample size table (1970) 379 faculties were selected. The data collection instrument comprised job satisfaction questionnaire and occupational stress searcher developed questionnaire. The findings of the present study showed that there is a negative correlation between occupational stress and job satisfaction (r=-0.69). The occupational stress of private members of faculty is higer than governmental members of faculty. The job satisfaction of private members of faculty is lower than governmental members of faculty. These findings can trigger other similar studies on diagnosis and interventions amid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job stress and satisfication
  • members of faculty
  • University