نویسندگان

چکیده

توانمندسازی مدیران به‌منظور شکوفایی سازمان‌های آموزشی و همسو کردن هدف‌های فردی و سازمانی است. از این‌رو این پژوهش سعی دارد، ضمن تأکید بر عواملی چون تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط‌ کاری، تقویت اعتماد به‌نفس، خودکنترلی، تعهد شغلی، انگیزش و آزادی عمل به تبیین و تشریح این موضوع مبادرت کند. پژوهش حاضر به دلیل ماهیت موضوع، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطۀ شهرستان ایذه (140 مدیر) در سال تحصیلی 1387ـ1386 بوده است، که با توجه به محدودیت جامعه، تمامی آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و 105 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 50 سؤال بسته‌پاسخ برحسب طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت است که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی، از طریق ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) استنباطی (آزمون t تک‌متغیره، t2 هتلینگ، تحلیل واریانس، و آزمون تعقیبی توکی) با استفاده از نرم افزار‌آماری SPSS-15 صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که براساس نظر مدیران تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری، تقویت اعتماد به‌نفس، خودکنترلی، تعهد شغلی، انگیزش، و آزادی عمل بیش از سطح متوسط موجب توانمندسازی آنان می‌شود. در این زمینه تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری بالاترین تأثیر و آزادی عمل کمترین تأثیر را در توانمندسازی آنان داشته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی نشان داد که بین نظر مدیران مدارس در مورد عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران برحسب دوره‌های تحصیلی تفاوت وجود ندارد، اما برحسب جنسیت و سطح تحصیلات (بجز تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری) تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of factors Affecting principals empowerment in Eizeh schools

چکیده [English]

Principals empowerment is a way of improving educational organizations and integrating individual and organizational goals .this study aimed at discussing and clarifying the subject, while emphasizing factors such as enhancing positive attitude towards work, self control, reinforcing self-esteem, job commitment, motivation and freedom of action. A descriptive and survey research method was utilized. The statistical sample included all 150 school principals in Eizeh during 1386-87 (s.c.) academic year from which 105 principals answered the questionnaire. The data gathering instrument was a researcher-made questionnaire including 50 items based on Likert scale, and its Cronbach,s alpha coefficient was estimated o.88. Both descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and variance) and inferential statistics (one- variable t test, Hotellingt. Variance analysis and Tuky test) were utilized to analyse, the research data. The findings indicated that all of the considered factors contribute to principals empowerment. The reinforcement of positive attitudes towards workplace and freedom of action have the highest and lowest impact respectively. Considering demographic variables, the results indicated no significant difference between the view points of elementary and secondary school principals. There was, however, significant differences among principals opinions with regard to sex and level of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • : empowerment
  • School Principals
  • Self- Esteem
  • Self-Control
  • Job commitment
  • motivation
  • freedom of action