نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، نحوۀ گذران اوقات فراغت استادان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد براساس پنج حیطۀ امور ورزشی‌ـ تفریحی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و خانوادگی بررسی ‌شد. روش پژوهش توصیفی‌ـ پیمایشی است و برای دستیابی به اهداف پژوهش 3 دانشکده از دانشگاه دولتی شهرکرد به روش تصادفی‌ـ خوشه‌ای انتخاب شدند، که به دلیل توان مقایسه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد نیز همین 3 دانشکده انتخاب گردید. به علت محدود بودن نمونۀ آماری کل استادان تمام‌وقت 6 دانشکده که 220 نفر بودند انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساخته شامل 26 سؤال بسته‌پاسخ بود. به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس، آزمون شفه و آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ساعت گذران اوقات فراغت در هر دو دانشگاه آزاد و دولتی در حیطۀ ورزشی ـ تفریحی کمتر از سطح متوسط بوده است. ساعت‌ گذران اوقات فراغت در حیطۀ فرهنگی در دانشگاه آزاد کمتر از سطح متوسط و در دانشگاه دولتی بیش از سطح متوسط بود. ساعت گذران اوقات در حیطۀ اقتصادی در هر دو دانشگاه آزاد و دولتی کمتر از سطح متوسط بوده است. در حالی که گذران اوقات فراغت در دانشگاه آزاد و دولتی در حیطۀ آموزشی و خانوادگی بیش از سطح متوسط بود. در دانشگاه آزاد میزان فعالیت‌های ورزشی ـ تفریحی و خانوادگی استادان زن بیشتر از استادان مرد بود و در دانشگاه دولتی برحسب جنسیت تفاوت معنادار نبود. برحسب وضعیت تأهل در دانشگاه آزاد تفاوت معنادار نبوده است، اما در دانشگاه دولتی میزان فعالیت‌های فرهنگی استادان متأهل بیشتر از استادان مجرد بوده است.
میزان گذران اوقات فراغت استادان دانشگاه آزاد و دولتی با مدرک فوق‌لیسانس به ترتیب در حیطۀ اقتصادی و ورزشی ـ تفریحی بیشتر از دکترا بود؛ ولی برحسب نوع دانشکده در هر دو دانشگاه تفاوت معنادار نبود. همچنین در دانشگاه آزاد براساس سابقۀ خدمت در حیطۀ اقتصادی، آموزشی و خانوادگی تفاوت معناداری بود، در حالی‌که در دانشگاه دولتی برحسب سابقۀ خدمت تفاوت معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the way Spending Leisure Time of University Instructors of Islamic Azad & State University of Shahrekord

چکیده [English]

In present research was studying how instructors at State University and Islamic Azad University of Shahrekord spend their leisure time in terms of cultural, economic, educational, sporting-recreational and family activities.
The method of research was descriptive survey. To obtain the objectives of the study, three faculties at State University and Azad University of Shahrekord were selected based on cluster random sampling. Due to the smallness of the sample, the participants in the study were all 220 full-time faculty members at these six faculties. The instrument of the study was a researcher-made questionnaire with 26 close-ended questions. Content validity was employed to evaluate the validity of the questionnaire and cronbach’s AlPha coefficient its reliability was found 0.87. The process of data analysis included the utilization of the t-test, the Scheffe test, the ANOVA and the independent t-test.
The result showed that the spent leisure time in terms of sporting-recreational activities were less then average at both universities. In terms of cultural activities, instructors at Azad University spent less than average leisure time but at State University it was more then average. From economic point of view the leisure time was less than average for both university while in terms of educational and family activities both universities showed a level higher than the average. At Azad University, female instructors showed higher level of activities with regard to sporting recreational and family issues than male instructors but at State University the difference was not significant. At State University the amount of cultural activities of marrie instructors were more than those of ummarried while at Azad University the difference was not significant.It was also found that the amount of leisure time of the university instructors at both universities were more for those with master degrees than phDs but this difference among the different faculties was not significant. At Azad University, the difference in terms of economic, educational and family activities, based on the experience of the instructos, was significant while the State University didn't show any significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure Time
  • instructors