نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی و تجزیه تحلیل نقش مدیریت نیروی انسانی بر بهبود اثربخشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش بررسی شاخص‌های اصلی مدیریت سازمانی است که شامل 5 خرده مقیاس؛ نیرویابی کارکنان، جذب و گزینش کارکنان، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، ارزشیابی عملکرد کارکنان و عملکرد مربیان در دوره‌های آموزشی در واحد سازمانی است.
به این منظور از جامعۀ آماری مدیران و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 90 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار این پژوهش یک پرسشنامۀ محقق‌ساخته است، که 33 سؤال دارد و به‌صورت مقیاس لیکرت نمره‌گذاری شده است. پس از تکمیل آن با افراد نمونه، داده‌ها جمع‌آوری شد. در راستای تحلیل داده‌ها از مدل آماری T تک‌نمونه‌ای برای هر یک از سؤالات مرتبط با شاخص مدیریت نیروی انسانی استفاده شد و همچنین با استفاده از مدل T دو گروه مستقل به مقایسۀ میزان هر یک از گویه‌ها با تأکید بر مقام سازمانی (کارمند ـ مدیر) پرداخته شده است و نتیجه‌گیری شد که تأثیر مدیریت نیروی انسانی بر بهبود اثربخشی سازمانی در سطح آلفای 01/0 درصد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Management of Human Resources on Improving Performance of Staff Islamic Azad University, East of Tehran Unit

چکیده [English]

This research concerns study and analysis of the role of human resource (man power) on improving Staff performance at the Islamic Azad University, East of Tehran unit. The objective of this research was to study the principal organizational indices comprising 5 microscales of: man power search of staff, altraction and elletion of staff, planning and execution of educational programs, evaluating performace of staff and pertormance of instrucfors during the educational courses in the organizational unit.
For this purpose, from the statistical population of directors and employees of the Islamic Azad university of the bastern Tehran, 90 individuals were selected through simple random sampling. The research tool is a verified questionnaire with 33 questions scored according to the Likret scale. Following completing the questionnaire, by the sampled individuals, data was collected. To analyse data, the T single-sample statistical model was used for each of the questions relevant to the human resources management undex and also employing the T model, of the two independent groups, level of each of the speeches was compared with emphasis on the organizational position (employee, director) and was concluded that the management of the human resources on improvement of organizational performance is effective at the 0.01 percent Cronbach alpha

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of human resources (man power)
  • effectiveness
  • man power education
  • Interduction