نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی موانع و مشکلات دوره‌های آموزشی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شرکت‌کننده در دوره‌های ترویج شهرستان دزفول است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش 5060 نفر از کشاورزان شرکت‌کننده در دوره‌های ترویج شهرستان دزفول در سال 1388 بودند، که از این جامعه 466 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ـ نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی موانع و مشکلات، از پرسشنامۀ محقق‌ساخته با درجه‌بندی لیکرت استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در حد مطلوب گزارش گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (85/0) به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری T مستقل، ضریب KMO و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که از نظر کشاورزان شرکت‌کننده، این دوره‌ها با موانع و مشکلاتی از قبیل؛ استفادۀ کم از مروجین باتجربه و آگاه نسبت به مسائل روز کشاورزی، استفادۀ کم مروجین از وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی، تناسب نداشتن زمانی دوره‌های برگزار شده با شرایط زمانی کشاورزان، دسترسی نداشتن کشاورزان به محتوای آموزشی دوره‌ها در قالب جزوه‌های آموزشی و سی‌دی، تناسب نداشتن محتوای ارائه شده در دوره‌ها با نیازهای آموزشی کشاورزان، روبه‌رو بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles and Problems of Agriculture Extension Traning Courses from Farmers Points of View Participating in the Extension Traning Courses Dezful City

نویسندگان [English]

  • mohsen nazarzadehzareh
  • Kamal Durrani
  • Masoud Gholam Ali Lavasani

چکیده [English]

The overall goal of this study is to review obstacles and problems of agriculture extension raining. courses from farmers' the point of view of participating in the in 2010 in Dezful. This study relied upon a descriptive methodology, using survey as the instrument. The statistical population in this study consisted of 5060 (N=5060) farmers. Out of this number, a sample of 466 (n=466) people were selected based on the stratified random sampling procedure. The instrument was a researcher-made questionnaire the validity of which had been calculated by the supervising and consultant extension experts after a pre-test confirming a Cronbach alpha coefficient 0.85. For the purpose of data analysis using statistical methods T-independent, KMO coefficient, factor analysis. The findings of this study using the KMO coefficient and factor analysis indicate that these courses with problems and obstacles such as lack of time-fitness in courses with time conditions of farmers, lack of appropriate content presented in courses with vocational training needs of farmers, inadequate employment of versed and experienced extension workers about updated agricultural issues, inadequate usage of instructional and assistant equipment by extension workers, lack of access to educational content courses in the form of informational means such as instructional pamphlets and CDs, lack of on time delivery of information to the farmers in the field courses, other research findings indicate a significant difference (P < /p>≤0.05) the obstacles and problems (time and place-content and motivate) from farmers' living in cities and rural areas the point of view. Also was not observed the significant difference between farmers' living in cities and rural areas the point of view with the obstacles and advocates teaching methods courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Agricultural extension
  • agricultural extension training courses
  • farmers
  • Dezful