نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سبک‌های تفکر بر میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. جامعۀ آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان سال سوم هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ناحیۀ 1 استان چهارمحال و بختیاری است که در حال گذراندن درس مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند. در این پژوهش از همۀ جامعۀ آماری به‌عنوان نمونه استفاده شد. تعداد حجم نمونه در این پژوهش 358 نفر بود که شامل 142 دانش‌آموز دختر و 216 دانش‌آموز پسر بود. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش شامل پرسشنامۀ سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر و آزمون محقق‌ساختۀ مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار و انحراف استاندارد، آزمون t مستقل) تحلیل شد، نتایج به‌دست آمده نشان داد که سبک تفکر اجرایی، تفکر قضایی، تفکر قانون‌گذارانه بر میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate Affect Thinking Styles with Amount Learning of Undamental Information and Communication Technology

چکیده [English]

The Purpose of this study was investigate affect thinking styles with amount learning of fundamental Information and Communication Technology. Population of this study all vocational school of technical and professional 1 area of Charmahal and Bakhtiyari province that they are passing ICT course.
In this study that all population used for statistical sample. Number sample in this research was 358 individual) 142 women and 216 men). Measurement instrument in this research Questionnaire thinking styles Sternberg and Wagner and make researcher test of ICT.
Data in study analysis with descriptive and inference statistic (mean, standard deviation) and independent T test and:
1. Executive thinking style effect in number fundamental ICT.
2. Judicial thinking style effect in number fundamental ICT.
3. Legislative thinking style effect in number fundamental ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking styles
  • Fundamental Information and Communication Technology