نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه مهارت‌های تدریس معلمان فارغ‌التحصیل از دانشگاههای آزاد اسلامی، دولتی و پیام‌نور بود. جامعه آماری تمامی معلمان زبان و ادبیات فارسی است که در استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و از مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی، دولتی و پیام‌نور فارغ‌التحصیل شده و در سال تحصیلی 87 ـ86 در دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی نواحی چهارگانۀ آموزش و پرورش شهر شیراز به تدریس درس ادبیات مشغول بودند. نمونه‌گیری به شکل طبقه‌ای تصادفی انجام شد. تعداد نمونه 90 معلم (38 مرد و 52 زن) و تعداد آزمودنی‌ها 900 دانش‌آموزان بودند که اطلاعات مربوط به نمونه از آنان جمع‌آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای شامل 28 سؤال در چهار مقیاس (پیش از آموزش، پیش و ضمن آموزش، ضمن آموزش و ضمن و پس از آموزش) از نوع پنج‌گزینه‌ای لیکرت بود. نتایج نشان داد که در تمام مهارت‌های پیش از آموزش، پیش و ضمن آموزش، ضمن آموزش و ضمن و پس از فرایند آموزش، معلمان فارغ‌التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی دارای بیشترین میانگین بوده‌اند. این تفاوت در میانگین، بین مهارت‌های ضمن آموزش در سطح 005/0، ضمن و پس از فرایند آموزش در سطح 009/0 بین معلمان فارغ‌التحصیل از دانشگاههای آزاد اسلامی، دولتی و پیام‌نور معنادار شد. بین مهارت‌های پیش از آموزش، پیش و ضمن آموزش معلمان فارغ‌التحصیل از دانشگاههای آزاد اسلامی، دولتی و پیام‌نور، تفاوت معنادار آماری به دست نیامد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Teaching Skills of Graduate Teachers from Government, Azad and Payam-Noor University

چکیده [English]

  This study aimed to compare the teaching skills of teachers graduated from Islamic Azad University, government and Payam-noor university . Teachers of persian language and literature who was employed formally in ministry of education and were teaching persian literature in academic year of 1386-1387 in Shiraz. 90 teachers (38 males and 52 females) and 900 students were selected through stratified random sampling. data collection was done by 28- item questionnaire (Likert-type with 5 option) in four sub-scales (before training, before and during training, during, during and after training). teachers graduated from Islamic Azad University had the highest mean score. difference between the skills during education (p=0/005), during and after training process (at p=0/009) was significant between the teachers graduated from Islamic Azad University, government and Payamnoor university. There was no significant difference between teaching skills before, befor and during training process and graduation University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching skills
  • Islamic Azad University
  • State University
  • Payamnoor University
  • graduate teachers