نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی در درس متون تخصصی بود. بدین منظور پس از انجام آزمون نهایی در این درس از میان 128 دانشجوی 4 کلاس درس متون تخصصی 32 نفر که بالاترین و 32 نفر که پایین‌ترین نمره‌ها را کسب کرده بودند انتخاب شدند و از نظر سطوح مهارت‌های فراشناختی مورد مقایسه قرار گرفتند. در این پژوهش مهارت‌های فراشناختی به‌عنوان متغیر مستقل، عملکرد تحصیلی به‌عنوان متغیر وابسته و جنس به‌عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از اجرای آزمونهای آماری نشان دادند که بین دو گروه دارای عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف از لحاظ سطوح فراشناختی تفاوت وجود دارد. افزون بر این نتایج دو گروه در هر یک از خرده‌مقیاس‌های آگاهی، راهبردشناختی، برنامه‌ریزی و خودبازبینی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Meta-Cognitive and Achievement in Special Texts in English Course of the University Students

چکیده [English]

  This study aimed to assess the effects of meta-cognition on educational achievement of the Azad university students in special texts in English language. After the final examination, 32 students with the higher grades and 32 students with the lower grades from the 128 students of the 4 classes were chosen and their meta-cognitive skills were compared. In this research, meta-cognitive skills were considered as independent variables, academic achievement as the dependent variable and sex as the control variable. The result showed a significant difference between strong and weak group according to the meta-cognitive levels. In addition, the sub-scales scores (awareness, cognitive strategy, planning and self-control) were significantly different in two group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-cognitive skills
  • Achievement
  • awareness
  • Cognitive Strategy
  • Planning
  • Self-Control