نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده

  هدف این پژوهش تأثیر آموزش مؤلفه‌های تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت بر یادگیری خودراهبر در دانشجویان بود. جامعۀ آماری پژوهش دانشجویان دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان بودند که از بین آنها 50 نفر از دانشجویان، به‌طور تصادفی نظام‌مند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس به‌طور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش در زمینۀ تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت در 6 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. با توجه به اینکه طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود، ابزار اندازه‌گیری یادگیری خودراهبر (مقیاس فیشر و همکاران، 2001) در دو نوبت قبل و بعد از آموزش تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت اجرا شد. داده‌های حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ تأثیر معنادار آموزش تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت بر میزان یادگیری خودراهبر کل و مؤلفه‌های آن (خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری، خودکنترلی) بود. با توجه به تحلیل داده‌ها، آموزش تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت میزان یادگیری خودراهبر کل و میزان مؤلفه‌های آن (خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری و خودکنترلی) را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Critical Thinking, Problem Solving and Meta-Cognitive on Students' Self-Directed Learning

چکیده [English]

  This study aimed to assess effects of training critical thinking, problem solving and meta-cognitive on students' self- directed learning. Fifty undergraduate student of Islamic Azad university of Khorasgan were selected randomly and then they divided randomly into experimental and control groups. Test group were trained about critical thinking, problem solving and meta-cognitive in 6 sessions. Fischer et al' scale (2001) was used as an instrument for measuring self- directed learning before and after training. Data analysis was done using analysis of covariance. Research findings indicated a significant impact of teaching critical thinking, problem solving and meta-cognitive on the total scores of self- directed learning and its components (self-management, desire for learning, and self control). According to the data analysis, training critical thinking, problem solving and meta-cognitive will increase total score of self- directed learning and its components (self-management, desire for learning, and self control).

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • problem solving
  • Meta-cognition
  • self-learning
  • willingness for learning
  • and self control