نویسندگان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

  در مقایسه دو شیوه تدریس استقرایی و قیاسی بر نمرات ریاضی دانشجویان از 1127 نفر جامعه آماری براساس جدول مورگان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی، 290 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش تأثیر دو روش تدریس از آزمودنی‌ها دو آزمون (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) به عمل آمد. با توجه به فرضیه‌های پژوهش اطلاعات حاصل براساس T وابسته، T مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردید و این نتایج حاصل شد. در مقایسه دو شیوه تدریس استقرایی و قیاسی از روی پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر دو شیوه تدریس مشاهده گردیده، ولی تفاوتی بین دختران و پسران در دو شیوه تدریس مشاهده نگردید. بین رشته‌های مختلف تحصیلی دانشجویان در بهره‌گیری از شیوه تدریس قیاسی تفاوت معناداری دیده شد، ولی این تفاوت در به‌کارگیری شیوه استقرایی در رشته‌های مختلف تحصیلی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Inductive and Analogical Teaching Methods on Students' Mathematic Scores in Islamic Azad University of Maragheh

چکیده [English]

  290 students were selected (out of 1127 students) by classified sampling according to Morgan classification in analysis of sexuality and academic discipline, in order to compare the impact of inductive and analogical teaching methods on students' math scores. Pre- test and post- test was conducted and data analysis was done by dependent t-test, independent t-test and ANOVA. Findings indicated that there are significant didifference in both methods between pre-test and post-test, But there was no significant difference based on gender. In addition, there was significant difference between various academic discipline and using analogical teaching, but there was not any significant difference between applying inductive teaching methods in various majors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inductive teaching method
  • analogical teaching method
  • mathematic