نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات

2 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ برنامه‌های درسی پاسخگوی ادراک شده در مدارس هوشمند است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ معلمان مدارس هوشمند شهر تهران در سال تحصیلی 1390ـ 1388 تشکیل می‌دهد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده که در نهایت 360 نفر از معلمان به‌طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق سه پرسشنامۀ محقق‌ساخته (یکی در خصوص عوامل مؤثر بر برنامه‌های درسی پاسخگوی ادراک شده، دیگری در خصوص مؤلفه‌های برنامه‌های درسی پاسخگوی ادراک شده و پرسشنامۀ دیگر در خصوص ایجاد انگیزۀ دانش‌آموزان مدارس هوشمند) بوده است. روایی آنها به لحاظ محتوا تأمین شده و ضریب اعتبار آنها براساس آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 93/0، 89/0 و 87/0 به‌دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند، از بین متغیرهای هفتگانۀ مورد مطالعه، توجه به تفاوت‌های فردی (307/0)، توجه به یادگیری در حد تسلط (263/0)، و توجه به پژوهش‌محوری (219/0)، به ترتیب بیشترین تأثیر کلی را بر برنامه‌های درسی پاسخگوی ادراک شده داشته‌اند. براساس یافته‌های به دست آمده از تحقیق 422/115= Chi-Square، 963/0=GFI، 921/0=AGFI، 000/0 =P-Value، 055/0 = RMSEA است. بر این اساس، برازش مدل مورد مطالعه در حد قابل قبول می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model to Evaluate Factors Influencing Perceived Responsive Curriculum in Smart Schools

چکیده [English]

This study investigated factors influencing the development of perceived responsive curricula in smart schools. All smart school teachers in Tehran in the academic year 1390 1388 were considered as study population. In this descriptive correlation study, 360 teacher were selected through multistage clustering sampling. Three researcher- made questionnaires (factors influencing responsible perceived curricula, component of the perceived responsive curricula, motivating students in smart schools) were used. Content validity was obtained. Cronbach's alpha coefficient was 0/93, 0/89 and 0/87 respectively. Pearson correlation and structural equations model is used for data analysis. Findings indicate that among the seven studied variables attention to individual differences (0/307), attention to mastery learning (0/263), and attention to research-centeredness (0/219) had the highest total effect on the perceived responsive curriculum. Based on the findings of the study Chi-Square, GFI, AGFI, P-Value and RMSEA are 115/422, 0/963, 0/921, 0/000, and 0/055 respectively. Therefore studied model is acceptable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived responsive curriculum
  • motivating student
  • smart school
  • information and communication technology
  • Knowledge-based economy
  • talent self-actualization
  • Student-centeredness
  • individual differences
  • mastery learning
  • research-centeredness