نویسندگان

1 دکترای رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وبلاگ (وب) با رویکرد حل مسأله بر رشد تفکر منطقی دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. داده‌های لازم در این مطالعه از طریق پرسشنامۀ تفکر منطقی که کمبر و همکاران براساس نظریۀ مزیرو طراحی کرده‌اند به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون از دو گروه آزمایش و گواه که هر کدام 15 نفر بودند جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌های به‌دست آمده نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری از نظر سطح تفکر در سه مقولۀ درک و فهم، تأمل و تفکر و تفکر انتقادی وجود دارد و در آزمون t در سطح 05/0 معنادار است و این نشان می‌دهد که یادگیری مبتنی بر وبلاگ بر رشد تفکر منطقی دانشجویان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Web-Based Learning with a Problem-Solving Approach on Reflective Thinking Development in English Language Students of Islamic Azad University of Ardabil

چکیده [English]

  This study aimed to assess the impact of web-based learning (weblog) with a problem-solving approach on reflective thinking development in English language students of Islamic Azad University of Ardabil. Reflective thinking questionnaire designed by Kember et al. (1999) based on mezirow theory (1991) was used for data gathering. A pre-test and post –test was conducted for both experimental (N=15) and control groups (N=15) who were selected by cluster sampling method. Results showed that there was a significant difference between the two groups concerning understanding, reflection and critical thinking (t-test, a=0.05). Therefore, this study confirmed the positive effect of web-based learning on student's reflective thinking development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • web-based learning
  • problem-solving approach
  • mezirow theory
  • critical thinking