نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

  این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر یادگیری از طریق همیاری با روش تلفیق سخنرانی کوتاه و پرسش و پاسخ در پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی انجام گرفته است. روش تحقیق شبه‌تجربی و جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم رشتۀ علوم تجربی دورۀ متوسطۀ نظری شهر اصفهان در سال تحصیلی 88 ـ1387 بوده است . حجم نمونۀ تحقیق 68 نفر بود که 30 نفر در گروه آزمایش و 38 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. در گروه آزمایش تدریس به روش همیاری انجام شد و در گروه گواه، تدریس معمول در کلاس‌های درس (تلفیقی از روش سخنرانی کوتاه و پرسش و پاسخ) انجام گردید. ابزارهای تحقیق شامل متن درسی و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی محقق‌ساخته بود که کلیۀ آزمون‌ها از نظر روایی صوری و محتوایی بررسی و مورد تأیید قرار گرفتند. پایایی آزمون‌ها نیز با استفاده از روش دو نیمه کردن و تعیین ضرایب همبستگی و ضریب پایایی پیرسون تعیین گردید. نتایج نشان داد که در سطح 05/0 P £ میانگین تفاوت پیش‌آزمون‌ها و پس‌آزمون‌ها در گروه شاهد که تدریس با روش تلفیقی انجام شده بیشتر از گروه تجربی بود. به‌عبارتی، تدریس با روش تلفیقی در مقایسه با روش همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Influence of Cooperative Learning with Mixed Teaching Method of Short Lecture and Question & Answer in Biology Achievement

چکیده [English]

  The purpose of this study has been comparison of influence of cooperative learning method with mixed teaching method of short lecture and question & answer in biology achievement . Method of this study was quasi-experimental. The statistics population was third girl students in Isfahan high school in schooling year 2008– 2009. Sample volume was 68 which 30 person in experimental group and 38 person in control group. Sampling method was simple random. Cooperative learning was used in experimental group and was done common teaching in classrooms, compilation of short lecture and question & answer method, in control group. The study instruments was inclusive of text and made-researcher achievement tests whose validity and reliability had been confirmed before implementation by relative experts. The reliability tests was determined with implementation in sample group and then with using of split-halves method. The results were analyzed by descriptive statistics (including mean and SD) and by inferential statistics (as χ2 and independent t-test). The results indicated difference mean of pre-tests and post-tests within control group (P £ 0.05) that teaching with compilation of short lecture and question & answer method has been more than experimental group .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement
  • learning-teaching method
  • Biology
  • Cooperative learning