نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربرد نظریۀ ساخت و سازگرایی، روش حل مسأله و مهارت‌های تفکر در تدوین کتاب‌های علوم تجربی دورۀ راهنمایی از دیدگاه کارشناسان، سرگروههای آموزشی و معلمان شهر تهران بود. روش این تحقیق از نوع تحقیقات زمینه‌ای و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن را صاحبنظران مورد تأیید قرار دادند و اعتبار آن نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ (85/0) محاسبه شد. نمونۀ پژوهش شامل معلمان (300 نفر)، سرگروههای آموزشی (19نفر) و کارشناسان (25نفر)، در سال 89 ـ 88 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و جدول مورگان انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون خی‌دو به‌منظور بررسی رابطه احتمالی وجود رابطه بین پاسخ‌های کارشناسان، معلمان و سرگروههای آموزشی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که:   کارشناسان، سرگروههای آموزشی و معلمان میزان توجه و کاربرد نظریۀ ساخت و سازگرایی و روش حل مسأله را در طرح‌ریزی کتاب‌های علوم تجربی دورۀ راهنمایی در حد کم و خیلی کم ارزیابی می‌کنند و بین نظریه‌های این سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.   بین نظریه‌های کارشناسان، سرگروههای آموزشی و معلمان در خصوص مشکلات اجرایی و موانع کاربرد و طرح‌ریزی مبتنی بر نظریۀ ساخت و سازگرایی و روش حل مسأله در کتاب‌های علوم تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Utilization of Constructivism Theory and Problem Solving Method in the Development of Guidance School Science Text Books

چکیده [English]

  The Purpose of this study was to investigate the utilization of constructivism theory and problem solving method in the development of middle school science text books. Survey research method was incorporated to conduct this study. The goal was to study the view points of science book specialists, instructional group leaders, and teachers of Tehran .   The instrument consisted of a questionnaire designed on 3 point Likert scale. Sample included 300 teachers, 19 instructional group leaders, and 25 science book specialists. Statistical analysis was done by descriptive and inferential statistics.   The result indicated the following:   - Specialists, instructional group leaders, and teachers had rated the utilization of constructivism and problem solving method as low and very low. There was no significant difference between this three group.   - There was no significant difference between the view points of specialists, teachers, and instructional group leaders (P> 0.05) on the limitation of utilization and planning of constructivism theory and problem solving method.   - There was no significant difference between the view points of specialists, teachers, and instructional group leaders (P>0.05) on the difficulties of performance of constructivism theory and problem solving method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism . Problem Solving Method
  • Thinking
  • Curriculum Plannin Middle school science text books