نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

  هدف این پژوهش تبیین اثربخشی آموزش ارزش‌های زندگی در رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی و خودکارآمدی والدین آنها بود. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود . جامعۀ آماری همۀ کودکان پیش‌دبستانی بودند که در سال 1389 در مهدکودک‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر شیراز مشغول بودند. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 351 کودک انتخاب، و پرسشنامۀ رشد اجتماعی واینلند برای کودکان و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز برای والدین آنان اجرا گردید. بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها، 30 نفر از افرادی که از حد نصاب نمره پایین‌تر بودند، به‌صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش 10 جلسۀ 2 ساعته تحت آموزش ارزش‌های زندگی قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شد . نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت در دو گروه آزمایش و گواه از نظر میزان رشد اجتماعی کودکان (002/0 P ≤ ) و خودکارآمدی والدین آنها (02/0 P ≤ ) به سطح معنادار رسیده است. اثر آموزش به ترتیب 30 و 18 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Values Training (Happiness, Peace, Respect, Responsibility, Cooperation, Tolerance) to Childs on Their Social Growth and Them Parents Self- Efficacy

نویسندگان [English]

  • nazfar moghtaderi
  • zhale refahi

چکیده [English]

The purpose of this study was to specify the effectiveness of teaching life values to preschool children on their social growth and efficacy of their parents. This research was a Quasi-experimental study with design the pretest – posttest with control group. The statistical population of this study consists of all preschool children who were in kindergartens under welfare organization in the Shiraz city in 1389, from whom 351 children were selected with using multi stage cluster sampling, and was performed to them Winelend social growth questionnaire and Adams and sharer’s self-efficacy assessment to their parents . After completing the questionnaire, 30 numbers of people who had score lower than a quorum, were randomly selected and divided into two experimental and control groups. Experimental group trained 10 sessions of 2 hours of life values. The gathering data was analyses with using software SPSS and Covariance test. Research findings showed that, differences in two experimental and control groups in terms of children social growth (P < span dir="rtl">>0.002) and efficacy of their parents (P < span dir="rtl">>0.02) has reached a significant level. Size of training effect is respectively 30 and 18 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Values
  • social growth
  • Children
  • self efficacy