نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر و خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس است. روش پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی و جامعۀ آماری آن همۀ مدیران (110 نفر) مدارس شهرستان لامرد در سال تحصیلی 88 ـ87 است. با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 90 مدیر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از دو ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ سبک تفکر (InQ، هریسون و برامسون، 1997) و پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی (زارعی، 1385) استفاده شد. ضریب پایایی آنها با استفاده از روش بازآزمایی با فاصلۀ زمانی دو هفته، به ترتیب برابر 73/0 و 67/0 به‌دست آمد که در سطح 01/0 کاملاً معنادار بود. داده‌های به‌دست آمده، با نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افراد نمونه، بیشتر سبک‌های تفکر تحلیل‌گرا و آرمان‌گرا را ترجیح داده و کمتر از سایر سبک‌ها استفاده کرده‌اند. همچنین بین سبک تفکر مدیران مدارس با نوآوری رابطۀ معناداری وجود دارد و سبک تفکر عمل‌گرا بیشترین پیش‌بینی‌کنندۀ نوآوری سازمانی است (45/0= β، 05/0 >P-Value). اگرچه میزان نوآوری سازمانی مدیران زن و مرد نسبتاً بالاست و تفاوت معناداری میان آنها وجود ندارد (05/0 < 38/0= P-Value)، اما نتایج حاصل نشان می‌دهدکه تفاوت معناداری بین مدیران زن و مرد در دو بعد از ابعاد نوآوری سازمانی یعنی بعد ساختاری (01/0 > 003/0= P-Value) و فرهنگی (01/0 > 02/0= P-Value) وجود دارد، بدین صورت که میانگین نمرات بعد فرهنگی مردان بیشتر از زنان است. و در بعد ساختاری میانگین زنان بیشتر از مردان است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survay of the Relationship between the Thinking Styles and Innovation Among the Principals of Schools in Lamerd

چکیده [English]

  The goal of this research is the survey of connection between kinds of thinking style with creativity and innovation of school chiefs in lamerd. Research method is descriptive– correlation and its statistical society are 110 lamerd school chiefs in 1388-1387. By the use random sampling method 90 school chief were selected .In this research two measurement methods were used, namely thinking style questionnaire and organizational innovation scale and its coefficient were obtained by reevaluation and 0.73 and 0.67 were obtained that is completely meaningful. Obtained data were evaluated by SPSS soft ware and descriptive statistics. The results showed that the selected sample mainly used realism oriented methods and they rarely have used mixed and action oriented methods. Also, there is a meaningful connection between the style of chiefs thinking and innovation dimension and action oriented thinking style is the most important prediction factor in the innovation of said organization (P-value < 0.05, β = 0.45). Meanwhile , the amount of organizational innovation of mean and women chiefs was high and meaningful difference were not observed (P-Value=0.38> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Style
  • Creativity
  • organizational innovation
  • chiefs
  • education department