نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی نگرش نسبت به علم و فناوری، علوم مدرسه‌ای و محیط‌زیست در بین دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی با استفاده از روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بوده است. بر این اساس از جامعۀ آماری که شامل کلیۀ دانش‌آموزان سال سوم دورۀ راهنمایی شهر اصفهان می‌شد، حجم نمونه 250 دانش‌آموز (120 دختر و 130 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. کفایت حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه و همچنین جدول مورگان مورد تأیید قرار گرفت. ابزار پژوهش، ترجمۀ فارسی پرسشنامۀ ارتباط آموزش علوم ( ROSE ) سال 2010 بود. ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای این مقیاس 94/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان دادند که در مجموع در هر سه مؤلفۀ نگرش نسبت به علم و فناوری، نگرش نسبت به علوم مدرسه‌ای و نگرش نسبت به مسائل محیط‌زیست، نگرش مثبتی در بین دانش‌آموزان وجود دارد. با این حال نگرش مثبتی نسبت به برخی گویه‌های مربوط به این مؤلفه‌ها وجود ندارد. نتایج این پژوهش ممکن است به‌منظور آگاهی‌بخشی به برنامه‌ریزان درسی حوزۀ آموزش علوم راهگشا باشد. براساس یافته‌های مربوط به این پژوهش، وجود نگرش مثبت به علم و فناوری زمینۀ مناسبی را برای آموزش بهتر آن در مدارس فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Attitudes Toward Science and Technology, School Science and Environmental Issues from 3rd Grade Middle School Students of Isfahan City’ Points of View

چکیده [English]

  This study has examined attitudes toward science and technology, environmental sciences and the school science among middle school students. The descriptive- survey method was used as research method. Accordingly, the population includes all 3rd grade middle school students of Isfahan city. A sample size of 250 people (120 female and 130 male) were selected by stratified random sampling method. Research instrument was the Persian translation of the relevance of science education (ROSE) questionnaire. After implementation of questionnaire, data analyzed by the seventeen version SPSS software. Cronbach's alpha reliability coefficient for this scale, estimated to be .94. For data analysis, descriptive statistics and one-sample t-test and independent t-test were used. Results indicated that in general, there is a positive attitude among students towards science and technology, school science and environmental issues. However, there is not a positive attitude towards some of items of these components. Findings showed that male students have a more positive attitude toward science than female students. The results of this research could provide suitable information for science curriculum planners. According the results of this study, a positive attitude toward science and technology provides a proper ground for better education in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology
  • school science
  • environmental issues
  • Attitude
  • science education
  • middle school education