نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان بود. آزمودنی‌ها 289 دانش‌آموزان (147پسر و 142دختر) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری این پژوهش عبارت از مقیاس روابط عاطفی اعضای خانواده «هیل برن» (1964)؛ آزمون رشد مهارت‌های اجتماعی «کرامتی» (1386)؛ و میانگین نمرات دانش‌آموزان بود. نتایج نشان داد که بین جو عاطفی اعضای خانواده با رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر (05/0 P < ) و دختر (01/0 P < ) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه از بین حیطه‌های هشتگانۀ جو عاطفی خانواده، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر را وجود احساس امنیت در خانواده و در مورد دانش‌آموزان دختر، محبت کردن و تجارب مشترک با والدین نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Family Emotional Climate and Development of Social Skills and Achievement of Students Primary

چکیده [English]

  The purpose of this research is to study the relationship between the family ’ s affective atmosphere and development of social skills along with academic achievement of male and female students of fourth and fifth grades in the elementary schools of Masjed-Soleiman. The subjects were 289 (147 boys and 142 girls) students, selected randomly using multi-stage sampling. Measurement tools in this study were Heilburn's family members of affective relations inventory, Keramati's test of social skills development and scholastic average to measure the achievement performance. The results indicated that there is a positive and significant relationship between the affective atmosphere of family and social skills development of boy and girl students. Also the results of analyzing multiple regressions showed that from among the domains of affective atmosphere of family, the sense of security in boy and the affection and having common experiences with parents in girl students are the best predictors of social skills development. There is a positive and significant relationship between the affective atmosphere of family and academic achievement of boy and girl students as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affective atmosphere of family
  • parent-child relationship
  • Social skills development
  • Academic Achievement