نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بر اساس نظریه‌ی انتقادی، تعلیم و تربیت به عنوان امری جدا نشدنی از تحول اجتماعی و انسانی تلقی می‌شود. این نظریه‌، مدرسه، برنامه‌ی درسی و تعلیم و تعلم را همچون عوامل و فعالیت‌هایی می‌بیند که از امور آکادمیک محض فراتر رفته‌ و دارای استلزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی است. در این راستا، مطالعه‌ی حاضر کوششی در جهت تحلیل نظریه‌ی انتقادی تعلیم و تربیت و دلالت‌های آن برای برنامه‌ی درسی است. در این پژوهش، از روش کیفی «جستار نظرورزانه» به عنوان روش پژوهش و ابزار «بررسی مستندات» به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به هدف مطالعه، مباحثی مانند مبانی فلسفی نظریه‌ی انتقادی تعلیم و تربیت، فرآیند تعلیم وتربیت در این نظریه، دلالت‌های مربوط بدان در حوزه‌ی برنامه‌ی درسی و انتقادات وارد بر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Critical Theory of Education and Its Implications for the Curriculum

چکیده [English]

According to the critical theory, education is seen as an inseparable factor from human and social evolution. This theory considers school, curriculum, teaching and learning as factors and activities which go beyond mere academic affairs and have political, economic, social and educational implications. In this regard, the present study attempts to analyze the critical theory of education and its implications for the curriculum. In this study, "Speculative Essay" is used as research method and "Review of Documentation" is used as a tool for information gathering. According to the research purpose, topics such as philosophical foundations of critical theory of education, the education process in this theory, critical theory implications for the curriculum and the criticisms related to it have been surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical theory
  • education
  • Curriculum