نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی خودکارآمدی، جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی دانشجویان است. همچنین در این تحقیق خودکارآمدی تحصیلی، جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی دانشجویان دختر و پسر مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و مشارکت کنندگان شامل 248 دانشجوی دانشکده‌ی علوم تربیتی، مهندسی و دانشکده علوم پزشکی شیراز است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی مقابله‌ی تحصیلی (ترو و کانل، 1984) اندازه‌گیری شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان به صورت مثبت راهبردهای مقابله‌ای مثبت و به صورت منفی رفتارهای غیر مقابله‌ای را پیش‌بینی می‌کند. همچنین جهت‌گیری هدف تسلطی به صورت مثبت راهبردهای مقابله‌ای مثبت و به صورت منفی راهبردهای مقابله‌ای ناسازگارانه شامل مقابله فرافکن و انکاری را پیش‌بینی می‌کند.. علاوه بر این، نتایج آزمون‌ t نشان داد که دانشجویان دختر از جهت‌گیری هدف تسلطی و عملکردی بیشتری نسبت به دانشجویان پسر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Academic Coping Strategies By to Self- Efficiency Beliefs and Goal Orientation in Shiraz

نویسندگان [English]

  • razieh sheikholeslami 1
  • sareh ahmadi 2

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between self - efficacy, achievement goal orientation and academic coping strategies of university students. In addition, self-efficiency, goal orientation, and academic coping strategies of male and female university students are compared. Research method is correlation and 248 college students were selected by cluster sampling from college of educational sciences, engineering, and medical sciences university of Shiraz. Scale (Friedel & others, 2007), Personal Goal Orientation Scale (Migley & others, 1997) and the Academic Coping Questionnaire (Tero & Connell, 1984).
The results of multiple regression analysis revealed that academic self – efficacy of university students predicts adaptive coping strategies positively, and non - coping behaviors negatively. Also, master goal orientation predicts adaptive coping strategies positively and maladaptive coping strategies (consist of denial and projective coping) negatively. According to independent t - test results, there are significant differences between female and male university students in master and performance goal orientations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Self - Efficacy
  • achievement goal orientation
  • Academic Coping Strategies
  • gender differences