نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه روش‌‌های ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی (اخلاقی، کارآوری، قابلیت‌ اجرا و دقت) از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران است. برای نیل به این هدف، علاوه بر مطالعات نظری، نظرات کلیه معلمان (40 نفر) در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که از دیدگاه معلمان، ارزشیابی ‌توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی مطابقت بیشتری با استانداردهای ارزشیابی دارد. هم‌چنین در میان استانداردهای مذکور، استانـدارد کارآوری نسبت به استاندارد قابلیت اجرا مطابقت بیشتری را با ارزشیابی توصیفی نشان‌ می‌دهد، ولی سایر استانداردها تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Descriptive and Traditional Evaluation Methods Based on the Quartet Evaluation Standards from the Viewpoint of Elementary School Teachers in Tehran City

نویسنده [English]

  • rasol davoudi

چکیده [English]

The purpose of this study is to compare descriptive and traditional evaluation methods based on quartet evaluation standards (utility, propriety feasibility, and accuracy) from the viewpoint of elementary school teachers in Tehran city. In order to achieve this aim, and besides the review of literature, opinions of all teachers (40 persons) in executive schools of descriptive evaluation project were gathered through researcher-made questionnaire. The results of data analysis show that descriptive evaluation adjusts better to evaluation standards. In addition, among the mentioned standards, the efficiency standard represents more adjustments than feasibility standards with descriptive evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Evaluation
  • descriptive evaluation
  • traditional evaluation
  • Evaluation Standards