نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور لرستان

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر کاربردهای آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی و نگرش دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه‌ی 4 تهران در سال تحصیلی 88 ـ 87 است. حجم نمونه‌ی مورد مطالعه نیز 69 نفر است که 35 نفر آن از مدرسه‌ی هوشمند شهید دکتر صادقی (گروه آزمایش) و 34 نفر دیگر از مدرسه‌ی هدف (گروه کنترل) است و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش به شیوه‌ی شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. ابزارگردآوری داده‌ها در این تحقیق، آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و پرسشنامه‌ی نگرش‌سنج فناوری اطلاعات و ارتباطات است و آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره یا مانوا) با نرم‌افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه در کل و در خرده مقیاس‌های تحلیل، ارزشیابی و استنباط تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Effect of Educational Applications of Information and Communication Technology on the Critical Thinking and Attitude of the First Grade High School Girl Students from District 4 in Tehran

نویسندگان [English]

  • roghayeh Agh arkakli
  • nosh afarin safari 1
  • hossein hafezi kan kowt 2

چکیده [English]

This study aims to survey the effect of the educational applications of information and communication technology on the critical thinking and attitude of the first grade high school girl students. The population includes all of the first grade girl high school students in district 4 of Tehran in the academic years 2008-2009. Sample size was 69, 35 of whom were from Hooshmand school of Shahid Dr. Sadeghi (experimental group) and 34 students from Hadaf school (control group), which were selected by the usage of convenient sampling. This study was performed through the quasi-experimental pre and post design and the control group. In contrast, the control group received no training. For data collection, California (form B) critical thinking and attitude towards information and communication technology questionnaire which has suitable To analyze the
data, descriptive statistics and inferential statistics (MANOVA) were utilized with SPSS18. The findings show that information and communication technology has a significant effect on the critical thinking of the first grade high school girl students in aggregation and in detail, criteria such as analysis, evaluation and inference are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • critical thinking
  • Attitude
  • girl students
  • High School Level