نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 44عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

3 3کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

4 4عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی و مقایسه‌ی رفتار اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده در نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شهر شیراز انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ کاربردی به شیوه‌ی پس رویدادی و جامعه‌ی آماری آن کلیه‌ی معلمان شاغل در نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شیراز را در سال تحصیلی 87 ـ 88 در بر می‌گیرد که تعداد آنها 14284 نفر اعلام شده است. 65 نفر از آنها به عنوان معلم پژوهنده معرفی شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی محقق ساخته مشتمل بر60 سؤال است که جهت گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نوع اطلاعات مورد نیاز معلمان پژوهنده و غیرپژوهنده متفاوت است و معلمان پژوهنده، بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرده و میزان آگاهی آنان از مجاری مختلف تحصیل اطلاعات نیز بیشتر است. همچنین میزان استفاده‌ی معلمان پژوهنده از سخت افزارها و نرم افزار‌ها بیشتر بوده، روش‌های آنان جهت جستجوی اطلاعات متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Information Finding Behavior in Researcher and Non-Researcher Teachers

چکیده [English]

The present study was performed to survey and compare the information finding behavior in researcher and non-researcher teachers in four education districts of Shiraz city. This research is an applied - descriptive study which was done by the use of ex post facto method. The population of the study consists of all teachers who were teaching in 1387-88 academic years. There were 14284 teachers teaching in the related 4 districts and about 65 of them were considered as researchers. The material was a researcher - made questionnaire with 60 questions consist. The results of this study show that there are differences between the kind of necessary information of researcher and non - researcher teachers. The researcher teachers use more ICT and their knowledge about different ways of getting information is far more than non - researcher teachers. Beside this, researcher teachers make use of software and hardware more than non - researcher teachers and their researching methods are different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Researcher Teachers
  • Non-Researcher Teachers
  • Information Finding
  • education