نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه علوم پزشکی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نرم افزار طراحی شده با رویکرد فراشناخت بر خود ـ راهبری دانش‌آموزان دوره ابتدایی و روش انجام آن، شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه را که در سال تحصیلی 90 ـ 89 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند در بر می‌گیرد که 12192 نفر است. 105 نفر از دانش‌آموزان پایه‌‌ی پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌‌ی خود ـ راهبری فیشر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین نمرات خود ـ راهبری دانش‌آموزان گروه‌های آزمایش و گواه، تفاوت معناداری وجود دارد. یافته‌های پیرامون مؤلفه‌های فرعی خود ـ راهبری بیانگر این است که که میان نمرات دانش‌آموزان گروه‌های آزمایش و گواه در مؤلفه‌ی «خود ـ مدیریتی»، «رغبت در یادگیری» و «خود ـ کنترلی» تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational software Designed Based on Meta-Cognition of the Students´ Self Direction at the Fifth Grade in Primary Schools of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • hossein mahdizadeh 1
  • Yahia safari 2
  • mohamad ali Nadi 3
  • leila paknia 3

چکیده [English]

The purpose of the study is to survey the effect of educational software designed based on meta-cognition of the students´ self direction at the fifth grade in primary Schools the research method was quasi experimental with case control and pretest-posttest. Statistical population was 12192 students of primary school in Kermanshah. 105 students as sample were selected by random cluster sampling method and put into the experimental and control groups randomly. Research data gathering tools were standard, Fisher self-direction questionnaire and academic achievement test. Statistical analysis was ANOVA and ANCOVA. Results revealed that there was a significant difference between the scores of self-direction students of experimental and control groups (p=0/003). Findings of sub components about self direction shows that there are significant differences among the scores of experimental and control group students in regard to the components of self- management (p=0/013), tendency in learning (p=0/044), and selfـ control (p=0/009).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational software
  • Meta - Cognition
  • Self - Direction
  • primary students