نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

2 دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان

3 دانشگا شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه استادان، دانشجویان نیمسال آخر، دانش‌آموختگان و کارفرمایان آنها به سرفصل برنامه‌ی تحصیلی دوره‌ی کاردانی رشته‌ی کتابداری و اطلاع رسانی در آموزش عالی ایران است. نمونه‌ی آماری این پژوهش 147 نفر از استادان، دانشجویان نیمسال آخر، دانش‌آموختگان و کارفرمایان این رشته را در بر می‌گیرد که به صورت سر شماری انتخاب شده‌اند و چهار پرسشنامه‌ی محقق ساخته روی آنها به اجرا درآمده است. روش مناسب این تحقیق پیمایشی بوده، از آمار توصیفی‌ استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که‌ برنامه‌‌ی درسی کاردانی رشته‌ی کتابداری نیاز به بازنگری کامل دارد. اضافه کردن دروس آشنایی با اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی، مجلات الکترونیکی، کارآموزی (2)، اخلاق کتابداری و اطلاع رسانی و تغییر در عنوان و سرفصل برخی دروس از جمله: آشنایی با رده بندی دیویی و کنگره، مجموعه سازی (2) و ادغام دروس مبانی اطلاع رسانی و کتابخانه و کتابداری و... در بهبود برنامه‌ی آموزشی دوره‌ی کاردانی رشته‌ی کتابداری و اطلاع رسانی مؤثراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Curriculum Syllabus in the Technician courses of Librarianship and Information Sciences in Higher Education of Iran

چکیده [English]

The aim of this study is the survey of the curriculum syllabus in the technician courses of librarianship and information sciences in higher education of Iran from the viewpoint of university instructors, students of last semester, postgraduates and their masters. Statistical sampling includes 147 university instructors, students of last semester, postgraduates and their masters which are selected statistically, and four researcher-designed questionnaires are administered to the participants. The appropriate method of this research is survey, and descriptive statistics are used for data analysis. The findings of the study show that curriculum in the technician courses of librarianship requires to be reviewed. Therefore, adding Courses such as Introduction to Internet and Databases, Electronic Journals, Training (2), Librarianship Morality and Information Sciences as well as a change in the title and syllabus of some courses such as, Introduction to Congress and Dewey Classification, Collection (2), and integration of fundamental lessons of information sciences with library and librarianship, etc is effective
to improve the curriculum in the technician courses of librarianship and information sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Curriculum
  • Librarianship Technician
  • Librarianship
  • Khouzestan