نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه‌ی اضطراب ریاضی و سبک‌های یادگیری میان دانش‌آموزان دبیرستانی است که در آن از پرسشنامه‌ی سبک یادگیری کلب و مقیاس اضطراب ریاضی چیو و هنری استفاده شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم و سوم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی دوره‌ی متوسطه‌ی نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شهر شیراز را در بر می‌گیرد و نمونه‌ی آماری به صورت خوشه‌ای ـ تصادفی انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میان اضطراب ریاضی و شیوه‌ی یادگیری تجربه‌ی عینی رابطه‌ی مثبت و معنادار و بین اضطراب ریاضی و مفهوم سازی انتزاعی رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به جنسیت، میان اضطراب ریاضی و سبک‌های یادگیری رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج در بررسی رابطه‌ی بین اضطراب ریاضی دانش‌آموزان و سبک‌های یادگیری آنها با توجه به پایه‌ی تحصیلی، نشان می‌دهد که میان اضطراب ریاضی و شیوه‌ی یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی رابطه‌ی منفی و معناداری موجود است که این رابطه، برای دانش‌آموزان پایه‌ی سوم، از نظر آماری معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mathematics Anxiety and Learning Styles of Students

چکیده [English]

The general purpose of this research is the study of relationship between mathematics anxiety and learning styles in high school students. To assess the students' learning styles, the Kolb's learning styles inventory and to assess the mathematics anxiety, Chiu and Henry's “Mathematics Anxiety Scale for children (MASC)” were applied, the reliability and validity of which had previously been calculated. The population consisted of all high school science and mathematics students that studied in four districts in Shiraz participants were selected by random-cluster sampling. The findings indicated that there was a positive significant relationship between mathematics anxiety and concrete experience learning methods, on the one hand & negative significant relationship between mathematics anxiety and abstract conceptualization, on the other hand. There was no significant relationship between mathematics anxiety and learning styles with respect to gender. In addition, surveying the relation between students' mathematics anxiety and their learning styles according to their education grades revealed that there was a negative and significant relationship between mathematics anxiety and abstract conceptualization learning style. The correlation was statistically significant for students of the third grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mathematics Anxiety
  • learning styles
  • high school students