نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1گروه برنامه ریزی درسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 2استادیار گروه علوم تربیتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

در این پژوهش به تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دوم متوسطه بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر پرداخته شده است. برای انجام تحقیق، شیوه تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و جامعه آماری مورد استفاده کتاب زیست شناسی پایه دوم متوسطه انتخاب شد که به دلیل محدود بودن جامعه، سرشماری انجام گرفت. با تحلیل واحدهای گوناگون کتاب زیست شناسی دوم متوسطه، میزان کاربرد مولفه‌های هوش‌های چندگانه گاردنر در شکل گیری محتوای کتاب، سنجیده و واحدهای تحلیل به صورت جملات در نظر گرفته شد. یافته‌ها حاکی از آن است که در کتاب زیست شناسی پایه دوم متوسطه، از نظر به کار گیری مولفه‌های هوش‌های چندگانه بیشتر به هوش منطقی ـ ریاضی توجه شده بود. همچنین در کتاب مذکور، از مولفه‌های هوش‌های چندگانه در قالب‌های مختلف محتوا مانند متن، خودآزمایی، بیشتر بدانید و شکل به یک نسبت استفاده نشده بود. علاوه بر این، مولفه‌های هوش در فصل‌های مختلف و کل کتاب به طور متقارن به کار نرفته بود. از نتیجه یافته‌های موجود چنین بود که درکتاب زیست شناسی پایه دوم متوسطه، بیشتر بر هوش منطقی ـ ریاضی تمرکز شده و به سایر جنبه‌های هوش یا توجه نشده و یا بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of biology book in second grade of high school based on Gardner’s theory of Multiple Intelligences

چکیده [English]

This is a content analysis of biology book in second grade of high school based on Gardner’s multiple intelligences. Different units of biology book in second grade was evaluated to explore how muchvariables of Gardner’s multiple intelligences formed content of this book. Each sentence was considered as analysis unit. Data analysis was done using descriptive statistics and chi square test. Findings showed that more attention has been paid to logical-mathematical intelligence. Most content of book has been presented by text and there was not balanced volume in different chapters of book. Some chaptershave more volume and others were meaningfully brief. In addition, multiple intelligences variables has not beenusedequally in different parts (i.e. text, self-assessment, learn more, figures). Moreover, intelligence variables were not used equally in different chapters and the entire book. Based on findings, biology book of second grade of high school is more focused on logical-mathematical intelligence and there is less or lack of attention to the other aspects of intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • multiple intelligences
  • emotional intelligences
  • biology of high school