نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه‌های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج و روش آن، تحلیلی ـ توصیفی است. بدین صورت که در بخش اول با تحلیل اسنادی، ابعاد معلم اثربخش و مولفه‌های آن شناسایی و در بخش دوم با روش توصیفی از نوع پیمایشی به اعتبار سنجی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری در بخش اول، کلیه آراء نظری و نتایج پژوهشی مکتوب صاحب نظران شاخص پیرامون ابعاد معلم اثربخش و مولفه‌های مطرح در آنها است. بخش دوم جامعه آماری نیز همه دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی90 ـ 1389 را در بر می‌گیرد (740 N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 252 نفر نمونه برای آن برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش دربخش اول، فرم‌های فیش برداری و در بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ابعاد و مولفه‌های استخراجی از دیدگاه صاحب نظران گوناگون است که روایی صوری و محتوایی آن پس از مطالعه توسط متخصصان دانشگاهی تأیید شده است. پایایی پرسشنامه نیز طی محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برابر با 90/0 است. اولویت بندی ابعاد معلم اثربخش به ترتیب شامل ابعاد شخصیتی، ارزشیابی، تدریس و مدیریت کلاس درس می‌شود. یافته‌های جانبی نشان می‌دهد که دبیران زن به طور معناداری به بُعد ارزشیابی معلم اثربخش توجه ویژه داشته‌اند و بر حسب متغیر سابقه خدمت، تفاوت معناداری نیز مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Dimensions of Effective Teacher and Validating its Components by High School Teachers in Yasooj

نویسندگان [English]

  • mehdi sobhani nejad 1
  • hamed zamani manesh 2

چکیده [English]

This study aimed to identify dimensions of effective teacher and validate its components by high school teachers in yasooj. This is a descriptive-analytical study. In the first part, dimensions of effective teacher and its components were identified using document analysis. In the second part, a descriptive research was done for its validation. In the first part, all written theoretical idea and research literature related to dimensions of effective teacher and its components were explored without sampling. In the second part, 252 high school teachers in Yasooj in academic year of 2010–2011 were selected through stratified random sampling using Krejcie and Morgan’ table. Research instruments were note sheets (in the first phase) and a researcher-made questionnaire based on the experts’ viewpoints. Academic members confirmed its content validity and face validity. Its Cronbach's alpha was 0.90. The most important factors of effective teachers were the ones dealing with personality, evaluation, teaching, and classroom management respectively. Other findings showed that female teachers focused more on the evaluation dimension of the effective teacher and there was no significant difference based on the teaching experience

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher
  • effectiveness
  • Dimensions and Components of Effective Teacher