نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استاد یار گروه مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 2و3گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، لردگان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر انواع ارزشیابی برپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی دردرس علوم تجربی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان لردگان را به تعداد 1983 نفر در سال تحصیلی 90 ـ 89 در بر می‌گیرد. برای اجرای این پژوهش از میان کلاس‌های پسرانه و دخترانه، هر یک 18کلاس به طور خوشه‌ای ـ تصادفی انتخاب گردید و از بین آنها 6 کلاس به ارزشیابی توصیفی، 6 کلاس به ارزشیابی توصیفی ـ کمی و 6 کلاس به ارزشیابی کمی اختصاص یافت.گروه‌های آزمایشی شامل 18 کلاس دانش‌آموزان دختر و 18 کلاس دانش‌آموزان پسر است. در مجموع 36کلاس، گروه آزمایشی این تحقیق بودند و از هر یک از مدارس پسرانه و دخترانه 5 کلاس به طور تصادفی در گروه گواه قرار گرفتند. روش تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی و ابزار آن پرسشنامه 40 سؤالی بودکه روایی آن توسط معلمان پایه سوم ابتدایی تأیید شد و ضریب پایایی بر اساس روش آلفای کرانباخ 86% به دست آمد. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی مشمول طرح ارزشیابی توصیفی وتوصیفی ـ کمی، نسبت به گروه‌های گواه که این طرح ارزشیابی را دریافت نکرده بودند، پیشرفت بیشتری در درس علوم نشان دادند. (p < 0.001). بین پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی در گروه‌های آزمایشی وگروه‌های گواه از نظر جنسیت، تفاوت معناداری نیز وجود داشت که در آن دختران پیشرفت بهتری داشتند. (p < 0.001)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Evaluations on Academic Achievement of Third Grade Elementary Students in Experimental Science in Lordegan

چکیده [English]

This study aimed to assess the effect of different evaluations on academic achievement of the third grade elementary students in experimental science. Statistical populations were 1983 third grade elementary students in Lordegan in 2010-2011. 18 boys-related class and 18 girl-related classes were selected through random cluster sampling. Descriptive evaluation was conducted in six classes. Descriptive- quantitative evaluation was done in six classrooms. Quantitative evaluation was done in the rest six classes. It means that 36 classes were enrolled as experimental groups. 5 boys-related classes and 5 girls-related classes was selected randomly as control groups. This is a quasi-experimental study. Data gathering was done through a 40-items questionnaire. Teachers of third grade confirmed its validity. Its reliability was 0.86. Results showed that students in descriptive- quantitative evaluation and descriptive evaluation groups had better academic achievement in experimental science (p < 0.001). There was a significant difference between boys and girls. Girls had better academic achievement (P < 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • different type of evaluation
  • Academic Achievement
  • Experimental Science