نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 2استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی معلمان به عنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آنها و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و با روش تحلیل مسیر صورت گرفته است. بدین منظور 320 نفر از جامعه معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و با پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982) و پرسشنامه رضایت شغلی کاظم شریعت (1383) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از معدل نمرات پایان ترم آنها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که مولفه‌های پیشرفت تحصیلی قبلی، خودکارآمدی معلمان، رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی بعدی دانش‌آموزان دو به دو با یکدیگر همبستگی دارند. در مرحله اول داده‌های حاصل از پژوهش برای بررسی توافق و سازگاری با مدل پیشنهادی پژوهش موردآزمون قرار گرفت که نتایج تحلیل مسیر نشان دهنده عدم برازش مدل بود. بنابراین به منظور دستیابی به مدل برازش شده با اعمال کنترل مفروضه ثابت ماندن واریانس مانده‌ها مدل اولیه دوباره مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نمایانگر این است که مدل با کنترل مفروضه ثابت ماندن واریانس مانده‌ها از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین تمامی ضرایب مسیرها به جز ضریب مسیر بین رضایت شغلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of teachers’ self-efficacy beliefs model as determinant of their job satisfaction and students’ academic achievement

چکیده [English]

This study evaluated teachers’ self-efficacy beleifs model as determinant of their job satisfaction and students’ academic achievement. This was done through path analysis technique. 320 teachers were selected through multi-stage cluster sampling method in Saveh city. They filled out Sherrers self-efficacy questionnaire (1980) and Shariat’s job satisfaction questionnaire(1383). Students’ academic achievement was assessed through their mean score of final exam. Result show that previous students’ academic achievement, further students’ academic achievement, teachers’ self-efficacy and teachers’ job satisfaction are correlated with each other .In first phase, result of path analysis showed that our proposed model is not fitted model. So in order to achieve a fitted model, we assumed that remained variance is constant, and the basic model is then analyzed. The results indicated that in this situation the model is fitted perfectly. In addition, any path except the path coefficient between teachers’ job satisfaction and students’ academic achievement was significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers’ self-efficacy
  • teachers’ job satisfaction
  • students’ academic achievement