نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 2آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 3ناحیه دو آموزش و پرورش ناحیه 2، قم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش‌های فرهنگیان و راهکارهای برون رفت از آن پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری شامل دبیران مدارس راهنمایی ناحیه 2 آموزش و پرورش قم بود که تعداد 97 نفر ازآنان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 87/0 برمبنای مقیاس درجه بندی 5 سطحی لیکرت و آرایش رتبه‌ای جمع‌آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی از آمار استنباطی در حد آزمون مجذور کای (X2)، آزمون Zیک گروهی (تک نمونه‌ای) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه (F) استفاده شد. نتایج به نشان داد که به ترتیب، عوامل فرهنگی، فردی (فنی و تخصصی)، نحوه ارائه خدمات پژوهشی، عوامل اداری ـ ساختاری و انگیزشی در پژوهش‌های فرهنگیان نقش بازدارندگی دارند و پایین بودن روحیه فعالیت‌های گروهی و تیمی برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در میان فرهنگیان، اهمیت ندادن مسؤولین به پژوهش‌های فرهنگیان از الویت‌دارترین موانع هستند و اختصاص بخشی از وظایف آموزشی معلمان به تحقیق و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان به ترتیب از مهمترین و الویت‌دارترین راهکارهای برون رفت به شمار می‌روند. تفاوت میزان شدت بازدارندگی عوامل مختلف مورد مطالعه نیز معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research Barriers for Educators

چکیده [English]

This study aimed to assess research barriers for educators and its related solutions. This is a descriptive survey study. Statistical population was middle school teachers in district 2 of education and training organization in Qom (Iran). 97 educators were selected through random sampling. Data collection was done using a researcher-made questionnaire (its reliability was 0.87) based on a five point Likert scale. Data analysis was done through descriptive and differential statistics (X2 test, one-sample Z-test and ANOVA). Results showed that cultural, individual (technical and specialization) factors, method of presenting research services, administrative-structural and motivational factors were preventive factors affecting educators’ research performance. In addition, the most frequent barriers were lack of team working in research performance, lack of institutionalized culture in the field of research, lack of authorities’ attention toward educators’ research. The most important solutions were to allocate some educators’ time to research, and to pay attention to their earning. There was no significant difference between different barriers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Research barriers
  • Educators
  • solution Strategies