نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 4کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 یار، دانشگاه ارومیه گروه علوم تربیتی

3 3استادیار، دانشگاه ارومیه گروه روانشناسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی معلمان رسمی و حق التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان رسمی و حق التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت در سال تحصیلی 90 ـ 89 می‌شود. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه سازگاری شغلی بوده است. از روش‍‌های آماری، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که: بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری، بین کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی معلمان رسمی و معلمان حق التدریس رابطه معنادار وجود دارد. همچنین در معلمان رسمی میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار وجود دارد ولی در بین معلمان حق التدریس چنین رابطه‌ای مشاهده نشد. در حالیکه مولفه‌های هوش هیجانی پیش بینی کننده مناسبی برای سازگاری شغلی معلمان نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationship between Emotional Intelligence and Working Life Quality with Job Adjustment of Registered and Unregistered Teachers in Elementary Level of Sardasht Province Schools during 1389-90

چکیده [English]

The present study has been invistigated the relationship between Emotional intelligence and working life quality with job adjustment. Research method was Descriptive – Correlative and statistical population of this research consisted of all registered and unregistered teachers in elementary school of Sardasht province schools in 1389-90. Data gathering tools included Bradbery’s and Geriw's emotional intelligence questionnaires, and Walton’s working life quality questionnaire, and Bell’s job adjustment questionnaire. For hypothesis testing, Pearson correlation test and step by step Regression were used, and result of statistical tests revealed that: There is a significant relationship between emotional intelligence and working life quality. On the other hand, there is a significance relationship between emotional intelligence and job adjustment among registered teachers but there is no significance among unregistered teachers. In addition, components of emotional intelligence components are not appropriate predicators for job adjustments of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Working life quality
  • job adjustment
  • Registered and Unregistered Teachers