نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 2کارشناس ارشد علوم تربیتی و کارشناس آموزش نهضت سواد آموزی دزفول

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش‌های پس از سواد در ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و کاربردی دختران و زنان بزرگسال روستایی انجام شده است. تعداد 600 نفر از دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده با روش نمونه گیری منظم، از جامعه آماری انتخاب شده‌اند. روش تحقیق از نوع علی ـ مقایسه‌ای است و ابزار پژوهش یک پرسشنامه 49 سؤالی چند گزینه‌ای در حد دوره‌ی تکمیلی تعیین شده است. از آزمون t برای گروه‌های مستقل به منظور مقایسه‌ی میانگین نمرات آزمون شوندگان دو گروه استفاده گردید. برای روایی و پایایی ابزار پژوهش، به ترتیب تاو کندال و ضریب آلفای کرانباخ مورد استفاده قرار گرفت که سؤالات مربوط به فرضیه‌ی 3و 5 در سطح 01/0 و سؤالات مربوط به دیگر فرضیه‌ها در سطح 05/0معنادار بود و پایایی کل پرسشنامه 88./ مشخص شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میان فراگیرانی که آموزش‌های پس از سواد را دریافت کرده‌اند با سوادآموزانی که این آموزش‌ها را دریافت نکرده‌اند در مؤلفه‌های بهداشت، پیشگیری از بیماری‌ها، تربیت فرزند، مسائل دینی و اعتقادی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Role of Post-Literacy Educations in Improving the Knowledge Level among the Rural Neo – Literate Adult Girls and Women

چکیده [English]

This research was conducted to study the role of post – literacy educations in improving the applied and general knowledge Level of the rural adult girls and women. 600 individuals were selected from two trained and untrained groups through the systematically sampling in the statistical universe. The research method was causal – comparative, and the research tool was a 49- multi choices questionnaire at the determined complementary level. T- Test was used for the independent groups in order to compare the average scores of the two groups of the testers .Tav Kendal and Karen Bach alpha coefficient were respectively applied for the validity and reliability of the research tools. The questions related to the hypotheses 3&5 were significant at level 0.01 and the questions related to other hypotheses were meaningful at level 0.05 .The whole reliability of the questionnaire was 88%. The results shows that there is a significant difference between the learners who were instructed in post - Literacy educations and learners who were not instructed on the factors such as heath, preventing the diseases, child training, ideological and religious problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permanent Education
  • Post - Literacy Trained
  • Basic Life Skills
  • Applied and General Information