نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 3استادیار گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی اهداف برنامه‌های درسی تربیت دینی مبتنی بر معرفت عقلانی مطرح شده در آیات قرآن کریم و با توجه به تفسیرالمیزان پرداخته است. جامعه آماری آن کل قرآن کریم بوده که پس از معین کردن آیات مرتبط با معرفت عقلانی و بررسی تفسیر هر یک از آیات استخراج شده در تفسیرالمیزان به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و اهداف برنامه‌های درسی به صورت نظام مقوله‌بندی قیاسی، استخراج شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، اهداف برنامه‌های درسی تربیت دینی مبتنی بر معرفت عقلانی مطرح شده در آیات قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان به ترتیب عبارتند از:
خداشناسی و خداپرستی (دعوت به توحید)، معرفی و تأیید نبوّت، معرفی قرآن و آموزه‌های آن، معرفی صاحبان خرد و ویژگی‌های آنان، یادآوری معاد، روز جزا و حیات اخروی، عبرت آموزی، تربیت افراد باتقوا، آموزش احکام الهی، ایجاد تفکر انتقادی و انتقاد از تفکر نادرست، مقایسه و تطبیق ارزش‌ها (پاکی‌ها و ناپاکی‌ها، افراد مؤمن و مشرک و ...).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis of considered intellectual knowledge in verses of the Holy Quran based on Tafsire Almizan and its implications on the aims of religious education curriculum

نویسندگان [English]

  • gholamhossein alaei haradasht 1
  • Seyed hashem golestani 2
  • narges keshtiaray 2

چکیده [English]

This research aimed to study religious education curriculum goals based on considered intellectual knowledge in verses of the Holy Quran using Tafsire Almizan. Statistical population was total verses of the Holy Quran .After determining related verses related to intellectual knowledge and investigating each of the extracted verses in Tafsire Almizan through qualitative content analysis, the aims of religious education curriculum was extracted as priori categorization system. According to findings of this research, the aims of religious education curriculum regarding considered intellectual knowledge in verses of the Holy Quran based on Tafsire Almizan respectively were:
Theology and monotheism, introduction and verification of prophecy, introduction of the Quran and its teachings, introduction of owners of wisdom and their characteristics, remembrance of resurrection, day of judgment and hereafter life, lessons, training of virtuous people, divine commands teaching, encouraging critical thinking and discouraging incorrect thinking, comparing and matching of values (purity and impurity, the faithful and the heathen and…)

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual knowledge
  • Holy Quran
  • curriculum aims
  • Religious education