نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 2کارشناس ارشد گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، دست‌یابی به میزان سطح خوانایی کتاب‌های هدیه‌های آسمانی پایه چهارم و پنجم ابتدایی، بررسی تفاوت سطح خوانایی کتاب‌های هدیه‌های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی از نظر تناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش‌آموزان و مقایسه آنها با سطح توانایی خوانایی دانش‌آموزاناز نظر میزان تناسب متون است. انتخاب روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول تعیین شاخص‌های سطح خوانایی گانینگ است. موضوع مورد مطالعه کتاب هدیه‌های آسمانی چهارم ابتدایی شامل23 درس در 80 صفحه و کتاب هدیه‌های آسمانی پایه پنجم ابتدایی در برگیرنده 23 درس در 103 صفحه است.یافته‌های به دست آمده از این پژوهش نمایانگر آن است کهدر میزان سطح خوانایی بخش‌های اول و دوم کتابپایه چهارم با بخش سوم تفاوت محسوسی وجود دارد. و هر سه بخش در سطحی بالاتر از سطح توانایی دانش‌آموزان این پایه قرار دارد. همچنین میان سطح خوانایی بخش‌های دوم و سوم کتاب پنجم با بخش اول تفاوت وجود دارد و هر دو متن از نظر سطح خوانایی بالاتر از سطح توانایی دانش‌آموزان کلاس پنجم است. بنابراین هیچ یک از این دو کتاب متناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش‌آموزان این دو مقطع تحصیلی نیستو دارای میزانی از درجه دشواری در خوانایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Readability of Hedyehaye Asemani

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the readability of textbooks for grades four and five in primary schools _Hedyehaye Asemani_ in Iran to see how appropriate they are for the intended grades. The study used a content analysis approach using the indicators defined by Gunning. The textbook for grade four includes 23 lessons in 80 pages whereas the textbook for Grade Five includes 23 lessons in 103 pages. Our analysis shows that the readability of the books vary significantly in different parts and are well above the levels of the students in both grades. The analyses indicate the books are not at appropriate readability levels for the grades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Gunning
  • Hedyehaye Asemani Textbooks
  • primary school