نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردکان، ایران

2 2دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران

3 3استادیار گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 4دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه بحث جهانی شدن در بخش آموزش عالی ونظام تعلیم وتربیت، مسائل جدیدی را مانند تغییرات سریع، بازسازی برنامه‌ها، از بین رفتن مرزهای جغرافیایی، در دسترس بودن اطلاعات وساخت شکنی پدید آورده است. هدف اصلی و کانون توجه برنامه ریزان درسی در هنگام برخورد با مسائل فوق، اساساً طراحی اهداف و برنامه‌های آموزشی مطلوب و کار آمد بوده است. این پژوهش نوعی مطالعه تطبیقی ـ تحلیلی به منظور توصیف رویکردهای بین‌المللی سازی برنامه‌های درسی آموزش عالی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن است. یافته‌های تحقیق شامل راهبردها، برنامه‌ها وفعالیت‌های مناسب برای بین‌المللی کردن برنامه‌های درسی وروش‌های تدریس و یادگیری آموزش عالی در کشورهای مذکور است. مقایسه راهبردهای چهار کشور آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن نشان داد که مهمترین راهبرد این کشور‌ها بین‌المللی کردن برنامه درسی و یادگیری و الحاق محتوای بین‌المللی به برنامه‌های درسی موجود است و تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو در قالب برنامه‌های مبادله کمتر مورد توجه می‌باشد. امروزه بین‌المللی سازی برنامه‌های درسی بومی، ملی و محلی داخل هر کشور ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of internationalization of higher education curricula in a number of countries

نویسندگان [English]

  • fatemeh behjati ardakani 1
  • mohamad hossein yarmohamadian 2
  • ahmadali foroughi abari 3
  • kourosh fathi vajargah 4

چکیده [English]

Today internationalization of higher education has been accompanied with issues such as rapid changes, rebuilding of programs, elimination of geographical borders, and access to the new information and technology. The aim of this article is to study and compare the efforts made by curriculum planners in different universities around the world for the internationalization of the higher education. This comparative – analytical study investigates different approaches for the internationalization of curriculum of the higher education (including strategies, programs, activities and methods of teaching and learning) in countries like the United States of America, Canada, Australia, and Japan. Findings include strategies, programs, activities for internationalization of higher education curriculum learning and teaching methods in each country. Comparison of four strategies of the United States, Canada, Australia, and Japan showed that internationalizing the curriculum and learning strategies by embedding international content into their existing curricula is their most important strategy and teacher and student exchange programs receive less attention. Today, the internationalization of local and national curricula is of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internationalization
  • Higher Education
  • curriculum educational systems
  • comparative study