نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران؛ دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه صدرالدین عینی، تاجیکستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موفقیت در اجرای برنامه آموزش الکترونیکیو با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری متشکل از مدیران، استادان،کارشناسان و متخصصان و دست اندرکاران آموزش‌های الکترونیکی در دسترس شهر تهران به تعداد384 نفر بودکه از این جامعه192 نفر به صورت تصادفی با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مورداستفاده قرار گرفت. به منظور تعیین روایی (محتوایی) از قضاوت استادان این رشته استفاده شد و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS معادل87/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی کای مربع (آزمون خی دو و آزمون فریدمن) انجام گرفت. نتایج حاصل نشان دادکه با توجه به فراوانی مشاهده شده عامل محتوای برنامه، دسترسی به وب، دخالت و مشارکت فراگیران، امنیت و پشتیبانی وب سایت، تعهد موسسه، محیط یادگیری تعاملی، صلاحیت مربی وارائه وطراحی به ترتیب اولویت به عنوان عوامل موفقیت در اجرای برنامه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the success factors in e- learning programs

نویسنده [English]

  • mojtaba rezaei rad

چکیده [English]

This descriptive and cross-sectional study was conducted in 2010 to identify success factors in e-learning programs. Statistical population consisted of 384 managers, professors, experts, practitioners of e- learning in Tehran from whom 192 samples were randomly selected through using Morgan-Krjsy table. A researcher-made questionnaire was applied for data collection. The validity was confirmed by experts. The reliability of the questionnaire was calculated 0.87 through Cronboch’s alpha by using SPSS. Descriptive and inferential statistics and chi square (chi2 test and Friedman tests) were performed for data analysis .The results showed that program content, web access, learners involvement and participation, security and support of web site, the institute’s commitment, interactive learning environment, instructors skills, and design and presentation were the highest frequent success factors in e-learning programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • e-learning
  • learning environment
  • distance learning