نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی چهارم و پنجم براساس اهداف آموزشی مریل است. هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری و جمعیت نمونه در این پژوهش یکی و جامعه آماری، کتاب‌های علوم تجربی چهارم و پنجم ابتدایی در سال 1388 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه نقاط قوت کتاب علوم تجربی پنجم این است که اصل تفکیک و تنوع در این کتاب کاملاً رعایت شده است، این ویژگی‌ کتاب علوم تجربی چهارم عبارت است از این که در بیشتر دروسی که موضوع آنها روش کار است، عملکرد مورد انتظار کاربرد است. در نحوه ارائه و ارزشیابی اصل تفکیک، تنوع و سطح دشواری رعایت شده است، نقاط ضعف کتاب علوم تجربی چهارم این است که کمتر به دانش عملی پرداخته، در نوع موضوع، با توجه به تأکید علوم بر روش کار و قوانین،کمتر به این موضوع دقت شده و در نوع عملکرد کمتر به کشف و ابداع پرداخته شده است. در شیوه ارائه و ارزشیابی اصل همتا سازی رعایت نشده است، نقاط ضعف کتاب علوم تجربی پنجم این است که کمتر به دانش عملی پرداخته، در نوع موضوع که به روش کار پرداخته شده، با نوع عملکردکه کاربرد است سنخیت ندارد. با توجه به تأکید علوم بر روش کار و قوانین،کمتر به این موضوعات، به ویژه قوانین پرداخته و در نوع عملکرد کمتر به کشف و ابداع پرداخته شده است. در نحوه ارائه و ارزشیابی اصل همتا سازی رعایت نشده است. در اصل سطح دشواری،کمتر به این اصل پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به دست اندرکاران امر آموزش و پرورش در زمینه ارائه محتوی مناسب در کتاب‌های درسی علوم تجربی یاری برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze the content the fourth and fifth of sciences book based on educational goals of Merrill

نویسندگان [English]

  • hossein ostadhasanloo
  • zoleykha faraji khiyavi
  • roghaye shokrollahi

چکیده [English]

This descriptive and analytical research aimed to analyze the content of 4th and 5th grades elementary science books based on Merrill instructional objectives. To do so, the 4th and 5th grades elementary textbooks of natural sciences as well as the teacher’s manuals were analyzed the statistical sample and the statistical population_ science textbooks of 4th and 5th grades_ were the same.
The most important conclusions of analysis are as follow:
a) Considering problem solving and procedure aspects of functional sciences in books, some attention is given to functional sciences.
b) Access to innovation and discovery procedure should be emphasized more than other functions for the creation of problem solving capacity in students.
c) There are some problems regarding design, for the correction of which some suggestions have been proposed to the authors of natural science books at the end of the survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • Analysis of the content
  • Science books
  • Educational objectives
  • Merrill design