نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک یادگیری دانش‌آموزان دبیرستانی و پیشرفت تحصیلی آنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل 3483 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستانی ناحیه 5 اصفهان در سال تحصیلی89 ـ 88 می‌شود که تعداد 350 نفر آنان با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگانبه عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه شاخص سبک‌های یادگیری فلدر و سولومان بود. ضرایب پایایی پرسشنامه به روش باز آزمایی برای بعد حسی ـ شهودی 86/0،بعد فعال ـ تأملی 84/0، بعد دیداری ـ کلامی 86/0 و برای بعد متوالی ـ کلی 82/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه توسط فلدر و ساپرلین تأیید شده است. با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سبک یادگیری شهودی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته ادبیات، و سبک یادگیری کلی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تجربی رابطه معنادار دارد. سایر سبک‌های یادگیری رابطه معناداری را با پیشرفت تحصیلی نشان نداد. تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که بهترین پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در رشته ادبیات، سبک یادگیری شهودی و در رشته علوم تجربی سبک یادگیری کلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between learning styles and academic achievement in female high school students of Esfahan

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between learning styles of female high school students and their academic achievement. The target population was female high school students of educational district No.5 of Esfahan including 3483 students. Trough multi- stage random sampling method, 350 individuals were selected as the research sample. Research method was descriptive – survey method and data collecting was a questionnaire named Felder and Solomon Learning Style Index (FLSI). Using test-retest method, the reliability of questionnaire was calculated and obtained coefficients were : 0.86 for sensory-intuition domain,0.84 for active-reflective domain,0.86 for visual-verbal domain,0.82 for sequential-global domain. Felder and Solomon have verified validity of the questionnaire. Collected data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regressions. Results showed that in human science courses, intuitive learning style, and in empirical science courses, global learning style correlated to academic achievement of students. Other styles showed no significant correlation with academic achievement. Multi regression analysis revealed that intuitive learning style of students of human science courses and global learning style of students of empirical science courses can predict academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • learning style
  • sensory-intuition domain
  • visual-verbal domain
  • active-reflective
  • consecutive-wholly domain