نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 2استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 3دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 4دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت‌های رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان در رویکرد یادگیری ترکیبی است. تحقیق، از نوع توصیفی ـ مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مشهد است که از میان آنان با استفاده از فرمول کوکران، 382 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسش‌نامه یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی‌گروت، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مهارت رایانه‌ای و پرسش‌نامه دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زنان و مردان تفاوت وجود نداشته است و دانشجویان دیدگاه موافقی نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی داشتند. بین راهبردهای یادگیری خودتنظمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان در رویکرد یادگیری ترکیبی ارتباط وجود داشته است. بنابراین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی پیش‌بینی کننده‌های مناسبی برای دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Students' Self-regulated Learning Strategies, Computer Skills and Academic Achievement in Their Views about Synchronous and Asynchronous Interactions in Blended Combined Learning Approach

نویسندگان [English]

  • ali akbar ajam 1
  • hosein jaafary suny 2

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the role of students' self-regulated learning strategies, computer skills and academic achievement in their views about synchronous and asynchronous interactions in combined learning approach. This study was a descriptive-comparative research. The study population included all of the students enrolled in Mashhad Payam e-Noor (distance education) University. Out of them, 382 students were selected by simple random sampling method by using Cokeran's formula. Data collection tools were Pintrich and DeGroot's self-regulated learning questionnaire, the researcher-made questionnaire on students' computer skills and the questionnaire about the students’ views on synchronous and asynchronous combined learning approach. The results showed that there was no significant difference between male and female students' self-regulated learning strategies and the the students agreed with synchronous and asynchronous interactions in combined learning approach. There was no significant difference between male and female students' self-regulated learning strategies. computer skills and academic achievement, and their views about synchronous and asynchronous interactions in learning approach. students' self-regulated learning, computer skills and academic achievement all are appropriate predictors of their views about synchronous and asynchronous interactions in blended combined learning approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • - Synchronous interaction
  • - Asynchronous interaction
  • - Self-regulation
  • - Computer skills
  • - Academic achievement