نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه مبانی پداگوژیکی و نظریه‌های آموزش از دور، به عنوان فرا رشته‌ای در کنار نظام آموزش سنتی با هدف توجه به تفاوت‌های فردی و فراهم کردن فرصت‌های متنوع آموزشی به تناسب سن، جنسیت، اشتغال، معلولیت، با تحقق شعار آموزش برای همه، همه جا و همه زمان است. برای بررسی آن، از روش مروری ـ تحلیلی استفاده شده است.آموزش از دور برای اینکه به عنوان نظام آموزشی جدید مطرح شود باید دارای ویژگی‌ها ، مبانی پداگوژیکی و نظریه پردازی خاص خود باشد. از مهم ترین ویژگی‌های آموزش از دور می‌توان به جدایی یاددهنده ـ یادگیرنده، استقلال یادگیرنده، تعامل، سازمان پشتیبانی کننده آموزشی، ابزار ارتباطی و ساخت و تولید دانش توسط یادگیرنده اشاره کرد. از سوی دیگر، در دیدگاه ساختن گرایی، چون یادگیرنده خود مفسر، سازنده وتولید کننده دانش در قالب چارچوب‌های استاندارد است، به عنوان مبانی پداگوژیکی آموزش از دور در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، به منظور اینکه آموزش از دور به نظریه علمی تبدیل شود، باید دارای نظریه پردازی خاص خود باشد. مهم ترین نظریه‌های علمی حوزه آموزش از دور عبارتند از: نظریه استقلال عمل یادگیرنده ویدمیر، صنعتی شدن آموزش پیترز، تعامل آموزشی شش گانه هالمبرگ، فاصله تراکنشی مور و نظریه کنترل گریسون و مایرا بینتون.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundaments of distance education pedagogy and its theories

نویسنده [English]

  • hossein najafi

چکیده [English]

The research aim was to presented the pedagogical foundations of distance education and its theories. Distance education is defined as a trans- disciplinary besides and complementary to the traditional educational system with aim of regarding to individual differences and providing various learning opportunities proportion to age, gender, employment and disability in order to realize the slogan of education for everyone , everywhere, and every time. overview - analytical method has been used to review the research. Distance education, in order to be considered introduced as a new educational system, should have features, pedagogical fundaments and its own specific theorizing. The main important features distance education may include the followings: the separation of teacher - learner, independence of the learner autonomy, interaction, educational support organization, communication tool and science construction and production by learner. On the other hand, in view of constructionist, because the learner is commentator, creator and supplier of knowledge in the form of standard frameworks, the learner is considered as the fundaments of distance education pedagogy. In addition to, in order to convert distance education to a scientific paradigm, it must have its own specific theorizing. The most important scientific theories of the field of distance education are included: Wedm ear’s theory of the learner’s in practice , Peters’ education industrialization, Holmberg’s sextet training interaction , Moor’s transactional distance , and garrison and Mayra bin oven’s control theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education
  • Pedagogical fundaments
  • Constructivism
  • Theories of distance education