نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

رایانه‌ها و فناوری‌های مرتبط، با پتانسیل تغییر دهنده بالقوه خود، آموزش و در پی آن نقش معلم را دچار دگرگونی کرده‌اند. توانایی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس، نیاز به دانش کافی و مهارت در کاربست موفقیت آمیز آن دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه‌های کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) توسط معلمان، در فرایند برنامه ریزی درسی مدارس است. روش مورد استفاده در انجام این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل ـ اسنادی است و جامعه آن را کلیه اسناد مربوط به موضوع، شامل نوشتاری (کتاب‌ها، مقالات و...) و غیرنوشتاری (سایت‌ها) در بر می‌گیرد. از جامعه فوق، نمونه‌ها به صورت هدفمند و با توجه به سؤالات پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری، فرم‌های فیش برداری و روش مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها نیز کیفی بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در سوابق نظری و پژوهشی، مهمترین مؤلفه‌های دانشی و مهارتی جهت کاربست ICT توسط معلمان، بنابر اظهارات صاحب نظران بین المللی، تهیه شد. سپس جهت تبیین مؤلفه‌های دانش و مهارت مقدماتی و دانش و مهارت تخصصی کاربست ICT توسط معلم در زمینه؛ طراحی و تدوین برنامه‌های درسی، اجرای برنامه درسی و تدریس و نیز ارزشیابی برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the components in applying information and communication technology (ICT) by teachers in the schools’ curriculum planning process

نویسندگان [English]

  • mehdi sobhani nejad 1
  • asma mollazehi 2

چکیده [English]

Computers and related technologies, with their altering potentials have changed education and consequently the teacher's role. The ability to use ICT in teaching needed sufficient knowledge and skills in its successful application. The purpose of the present study is investigating the components in applying information and communication technology (ICT) by teachers in the schools’ curriculum planning process. Methods used in this study was descriptive type of analysis - documentary. Population of the study is all documents related to the topic, including written (books, articles, etc.) and non-written (sites). The samples are selected objectively out of the mentioned population and according to the research questions. The collection tool was, Fish sampling forms and qualitative methods were used for data analysis. According to several studies conducted in the theoretical and research backgrounds, The the most important components of knowledge and skills for applying ICT by teachers were prepared in accordance with the statements of international experts., Then, in order to explain the preliminary and specialized components of knowledge and skills in application of ICT by teachers In in the following fields: curricula design and development, Implementation of curriculum and teaching, evaluation of curriculum and academic achievement of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical framework
  • information and communication technology
  • teacher
  • School curriculum plannining