نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 2استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 3استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش «بررسی میزان آموزش مهارت‌های اشتغال‌زای مورد نیاز بازار کار در برنامه‌های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، صنایع غذایی و مهندسی عمران » و روش پژوهش از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی، مدرسان و دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته‌های حسابداری،صنایع غذایی و مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه است که کل جامعه آماری مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد دانشجویان حسابداری 63 نفر، مهندسی عمران 78 نفر و صنایع غذایی 37 نفر است و استادان رشته حسابداری 12 نفر، مهندسی عمران 35 نفر و صنایع غذایی 8 نفر هستند. تعدادکل دانشجویان سه گروه 178 نفر و کل استادان سه گروه 55 نفر است. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته و آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و آزمونt تک نمونه‌ای برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که دانشجویان (به جز فناوری اطلاعات، مدیریت خود و یادگیری) و استادان رشته حسابداری بر این باورند که مهارت‌های اشتغال‌زا در برنامه درسی این رشته آموزش داده نمی‌شود. دانشجویان رشته مهندسی عمران معتقدند که مهارت‌های اشتغال‌زا (به جز برنامه‌ریزی و مدیریت خود)آموزش داده می‌شوند، استادان رشته مهندسی عمران نیز اعتقاد دارند که مهارت‌های اشتغال‌زا (به جز حل مسأله، برنامه ریزی، مدیریت خود و یادگیری) آموزش داده می‌شوند. دانشجویان رشته صنایع غذایی هم بر این اعتقادند که مهارت‌های اشتغال‌زا (به جز برنامه ریزی، ارتباط، فناوری اطلاعات و یادگیری) آموزش داده می‌شوند، استادان رشته صنایع غذایی نیز باور دارند که از مهارت‌های اشتغال‌زا، تنها کار تیمی آموزش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of employment skills training required for labor market in undergraduate curricula of accounting, civil engineering and food industries majors

چکیده [English]

The purpose of this study, was "Evaluation of employment skills training required for labor market in undergraduate curricula of accounting, civil engineering and food industries majors ". The research method was survey. The population was the faculty members, teachers and students of the last semester of undergraduate accounting, civil engineering and food industries majors of Islamic Azad University of Torbat heydariyeh. The total statistical population were studied. The number of students in the accounting major was 63, in civil engineering was 78 and in food industries was 35. The number of masters of accounting was 12, civil engineering was 35 and food industries was 8. The total population of students in the three groups were 178 and the total of the masters in the three groups were 55. The Researcher made questionnaire was used for data collection, descriptive statistics to describe the data and one sample t-test for statistical analysis. The Opinions of experts were used to assess its validity. The reliability of 0.83 was estimated by using Cronbach's alpha. The results indicated that the accounting students (except IT, self-management and learning) and the masters believed that the employment skills are not taugh in the curriculum of this course. The results showed that the civil engineering students (except for planning, self-management and learning) believed that employment skills are taught. Civil engineering masters also believed that employment skills (except for problem solving, planning and self-management) are taught in the curriculum of this course.. The results also indicated that the students of food industries believed that the employment skills (other than planning, communication, information technology and learning) are taught, and the masters also Believed that only the teamwork beare taught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment skills
  • Labor market
  • Accounting
  • Civil engineering
  • Food industries