نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت‌های آموزشی، پرورشی و مدت زمان نگهداری مطالب در حافظه، در دو روش تدریسِ سنتی و الگوهای ترکیبی (کاوشگری، پیش سازمان دهنده، تفحص گروهی و نمایشی) انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه مورد مطالعه را کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهر مرند، تشکیل می‌دهندمی‌دادند. گروه نمونه شامل 36 دانش‌آموز پسرِ در حال تحصیل در کلاس پنجم در سال تحصیلی 89 ـ 1388 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. برای گردآوری داده‌ها از آزمون محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس و اندازه اثر نشان داد که از نظرآموزشی، میان دو روش تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر پرورشی و طول مدت نگهداری مطالب درحافظه، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What is all this fuss about teaching models?

نویسندگان [English]

  • masoud asadi
  • asghar shiralipur
  • mohammad reza behrangi

چکیده [English]

The purpose of present research was to investigate the differences in education, nurturing and storage time of the memory contents in the two methods of traditional teaching and combined model.The research procedure was quasi-experimental design. The studied community was included all male students in Marand city. All of them were the 5th grade students who were enrolled in the 2009-2010 academic year. The sample group was consisted of 36 male students that were selected via disposal sampling and allocated into experimental and control groups. Measurement tools was the researcher-made questionnaire. Result analysis of covariance and effect size revealed that there was no significant difference between the traditional teaching and combination models in terms of education, but there was a significant difference between traditional teaching and combination models in terms of nurturing and storage time of the memory contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational effects
  • Nurturing effects
  • Storage time of the memory contents
  • Teaching combined models
  • traditional teaching